Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii

MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

– ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Nazwa Projektu:
MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
25.04.2022 r.

Całkowita wartość projektu:
3 673 809,49 zł

W tym wartość dofinansowania:
2 456 099,16 zł

Okres realizacji projektu:
19.02.2020 r. – 31.10.2023 r.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT.

Celem projektu jest powstanie nowych mocy wytwórczych rozproszonych instalacji jako elementu bezpieczeństwa energetycznego. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym poddziałania 4.1.1, który brzmi: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nadrzędnym celem jest zwiększenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwotnej co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia niskiej emisji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Projekt obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zabrze znajdującym się na obszarze ZIT Subregionu Centralnego. Projekt obejmie 213 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 6,5 kWp o łącznej mocy elektrycznej 0,89308 MW (893,08 kW).

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 662,62 Mg CO2/ rok

– stopień redukcji PM 10 wynosi 0,0308 Mg/rok

Miasto