Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Egzekucji Administracyjnej

Naczelnik – Tomasz Trzeja

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 123-124
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37 33 306
e-mail: sekretariat_wea@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek, 7.30-15.30.

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej należy w szczególności:
1) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla których organ gminy jest właściwy do ustalania lub określania i pobierania,
2) stosowanie środków egzekucyjnych prowadzących do realizacji obowiązków objętych tytułami wykonawczymi, tj. egzekucja z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń emerytalno-rentowych, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z praw majątkowych i ruchomości,
3) dokonywanie czynności egzekucyjnych niezbędnych do realizacji tytułów wykonawczych,
4) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą zajętych ruchomości, papierów wartościowych i praw majątkowych,
5) wydawanie postanowień określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
6) występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji,
7) sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Miasto