Zabrze przestrzenią rozwoju

Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu


Nazwa Projektu:
Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
12.02.2019 r.

Całkowita wartość projektu:
2 243 014,28 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 233 154,60 zł

W tym wartość dofinansowania:
2 121 496,02 zł

Okres realizacji projektu:
17.07.2017 r. – 28.02.2021 r.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny. Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych (np. warsztaty, indywidualne poradnictwo, usługi asystenckie).
W wyniku prowadzonych prac nastąpi poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż i innych. Projekt wynika z LPROM Miasta Zabrze.

W Centrum Rozwoju Rodziny realizowane będą następujące rodzaje działań:
1) Wsparcie grupowe dla rodzin: m.in. grupy samopomocowe, warsztaty, gdzie będzie można nabyć wiedzę nt. psychologii rozwojowej czy komunikacji w rodzinie. Zostanie wzmocniona motywacja, poczucie własnej wartości oraz funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny.
2) Wsparcie indywidualne dla rodzin: asystentura rodzinna i dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych (w tym dla seniorów), poradnictwo psychologiczne, coaching, formy wsparcia dostosowane do sytuacji danego uczestnika.
3) Klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miasto