Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Naczelnik – Artur Nowakowski
ul. Prof. Zbigniewa Religi 1
41-800 Zabrze
tel./fax: (32) 373-34-93
e-mail: sekretariat_zkol@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołów:
1) planowanie i rozliczanie wysokości dotacji wnioskowanej przez Komendę Miejską Policji w Zabrzu,
2) współpraca z Komendą Miejską Policji w Zabrzu,
3) nadzorowanie jednostki Straży Miejskiej w zakresie prawidłowego jej funkcjonowania,
4) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w szczególności:
a) wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych,
b) prowadzenie kancelarii niejawnej,
6) prowadzenie windykacji mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Zabrzu,
7) sprawowanie nadzoru (w zakresie dotacji, sprawozdawczości) nad Państwową Strażą Pożarną,

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Obronnych i Obrony Cywilnej:
1) realizacja spraw obronnych:
a) sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Zabrze w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
b) nadzór nad aktualizacją kart realizacji zadań obronnych,
c) realizowanie zadań w zakresie nakładania obowiązku świadczeń osobistych oraz świadczeń rzeczowych,
d) sporządzanie dokumentacji dotyczącej planu akcji kurierskiej,
e) planowanie i organizowanie szkoleń obronnych,
f) sporządzanie dokumentacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
g) zapewnienie warunków do realizacji zadań programu „HOST NATION SUPPORT” (HNS),
h) wydawanie decyzji w zakresie organizacji imprez masowych,
i) kontrola organizowanych na terenie Miasta Zabrze imprez masowych,
j) sporządzanie planu działania w zakresie zastępczych miejsc szpitalnych,
2) realizowanie spraw w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności:
a) sporządzanie planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta,
b) nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji i zakładów pracy, jak również nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć,
c) sporządzanie planów ewakuacji III stopnia,
d) nadzór nad zakładowymi formacjami obrony cywilnej, w tym głównie nad ich obsadą osobową, wyszkoleniem i wyposażeniem,
e) prowadzenie systematycznego szkolenia formacji obrony cywilnej wchodzących w skład systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania,
f) planowanie i realizowanie zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej,
g) nadzór w zakresie planowania urządzeń specjalnych,
h) nadzór w zakresie wykorzystania i użytkowania zasobów budownictwa obronnego.

C. Zadania realizowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
1) realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a) sporządzanie planu zarządzania kryzysowego,
b) pełnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
c) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
d) nadzorowanie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
e) realizowanie zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
f) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
g) sporządzanie planu działania w zakresie akcji jodowej.
2) realizowanie zadań centrum nadzoru wizyjnego,
3) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz dla potrzeb OC,
4) zapewnienie obsługi pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
5) zapewnienie obsługi pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6) prowadzenie wykazu podmiotów, w których jest wykonywana praca społecznie użyteczna przez osoby skazane.

Miasto