Zabrze przestrzenią rozwoju

Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Program Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej Zandki.

W ramach PAL-u przewidziano działania związane z budowaniem więzi społecznych i animację lokalną, inicjatywy lokalne, działania na rzecz rozwoju społ.- zawodowego mieszkańców tej dzielnicy.

Projekt realizowany jest od 01.01.2020 do 31.03.2023 r.

W tym czasie min. 148 uczestników/ uczestniczek będzie objętych pełną ścieżką integracyjną (na przykład szkolenia i kursy zawodowe), a min. 300 osób uweźmie udział w inicjatywach integracyjnych i lokalnych (na przykład cykl zajęć Lokomotywa rodzinna – czyli m.in. warsztaty edukacyjne, wyjścia integracyjne (kino, basen, kręgielnia), jednodniowe wyjazdy).

 Katalog działań jest szeroki, dlatego więcej informacji i aktualności znajdziecie Państwo pod linkiem: https://mopr.zabrze.pl/projekty-i-programy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-miasta-zabrze/program-aktywnosci-lokalnej-dla-dzielnicy-zandka-zit-9-1-1/

Miasto Zabrze jest Beneficjentem projektu, a jego bezpośrednim Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Wartość dofinansowania projektu to: 1 913 218,68 PLN (95%), w tym:

  • środki unijne – 1 711 827,24 PLN (85%)
  • budżet państwa – 201 391,44 PLN (10%)

Wkład własny: 100 695,72 PLN (5%)

Całkowita wartość projektu: 2 013 914,40 PLN

Miasto