Zabrze przestrzenią rozwoju

Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 8 i 10 w Zabrzu

Nazwa projektu:
Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Tomeczka 8 i 10 w Zabrzu.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:
12.03.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
1 133 983,30 zł;
w tym wartość dofinansowania:
1 077 284,13 zł.

Okres realizacji projektu:
2019-10-01 – 2021-12-31

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Celem projektu jest przede wszystkim: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, zmniejszenie zużycia energii w obiektach i obniżenie kosztów ich utrzymania.

Zakres działań projektowych obejmuje dwa budynki wielorodzinne:

  1. Budynek wielorodzinny przy ul. Tomeczka 8,
  2. Budynek wielorodzinny przy ul. Tomeczka 10.

Projekt polega na przeprowadzeniu prac służących poprawie stanu energetycznego budynków, obejmuje w zależności od budynku m.in. ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. oraz modernizację źródeł ciepła. Planowana inwestycja zgodna jest z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej oraz przyczyni się do realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej samorządów zgodnie ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

  • poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych termomodernizacji oraz miasta jako gminy promującej ekologiczne rozwiązania.
  • polepszenie warunków ekologicznych w mieście i jakości życia mieszkańców: redukcja gazów cieplarnianych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa jakości i stanu powietrza.
  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców.
  • poprawa wizerunku gminy i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy realizującej założenia Strategii SC w zakresie.

Miasto