Zabrze przestrzenią rozwoju

Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne)

Czas trwania: 2020-11-02– 2022-12-31

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zamieszkujących teren Zabrza i miast ościennych, poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie.

Zawarte partnerstwo jest podyktowane wcześniej prowadzoną współpracą Stowarzyszenia MOST, które jest liderem projektu oraz Miasta Zabrze i Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” jako partnerów.

Zabrzański samorząd przystąpił to realizacji projektu Centrum Integracji Społecznej z uwagi na chęć kreowania ekonomii społecznej oraz działań reintegracyjnych w Mieście, gdzie wcześniej nie działał podmiot reintegracyjny, taki jak Centrum Integracji Społecznej.

Miasto Zabrze jest głównym kreatorem polityki społecznej i działań rozwojowych na terenie Zabrza, dlatego prowadzenie placówki jaką jest Centrum Integracji Społecznej wpisuje się w strategię działania Miasta.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi   2 196 191,93 zł , 
w tym pozyskane dofinansowanie wynosi  2 086 382,33 zł,  
z czego 1 866 763,14 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu będzie realizacja  zatrudnienia socjalnego  oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

— kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

— nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;

— naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

— uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

— bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

— uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

—chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

— długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

— zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Projekt realizowany jest przy ul. Bytomskiej 24, Zabrze-Biskupice

Kontakt poprzez biuro projektu: tel. 533641591

Miasto