Zabrze – Kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne

PROJEKT GMINY ZABRZE „ Zabrze – Kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne”

Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Gminy Zabrze.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjnych zmierzających do odpowiedniego przygotowania, a następnie udostępnienia potencjalnym inwestorom terenów inwestycyjnych Gminy Zabrze :

  • terenu inwestycyjnego znajdującego się przy ul.Handlowej,
  • terenu inwestycyjnego znajdującego się na granicy z Bytomiem.

Wynikiem realizacji projektu będą opracowania niżej wymienionej dokumentacji :
• ocena stanu infrastruktury technicznej,
• analiza kosztowa uzbrojenia,
• kompleksowe badania geotechniczne, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,
• harmonogramy procesu inwestycyjnego,
• analizy kosztowe makroniwelacji,
• raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne,
• studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych,

dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla wykonania drogi dla terenu przy ul.Handlowej (projekt budowlany i wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji środowiskowej).

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto