Zabrze przestrzenią rozwoju

Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych

Miasto Zabrze realizuje projekt pn. „Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany w okresie od lutego 2017 do stycznia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 11 735 269,72 zł

Wysokość dofinansowania: 10 768 907,46 zł

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę i adaptację budynku znajdującego się przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Projekt polega na przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z instalacjami i przyłączami, zagospodarowaniu terenu wokół budynku i wyposażeniu na potrzeby Centrum Usług Społecznych.

Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu wspierania osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (klub integracyjny, świetlica dziennego wsparcia), Zespołu Pieczy Zastępczej, Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Zandka, punktu porad prawnych.

W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do usług, w CUS swoje działania będzie prowadzić także oddelegowane zespoły pracowników z jednostek zajmujących się aktywizacją zawodową i przedsiębiorczością. Będą oni wdrażać deinstytucjonalizację usług.

Projekt wynika bezpośrednio z Lokalnego Programu Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023. Jednym z głównych celów określonych w LPROM to Zabrze jako miasto zapewniające przestrzeń przyjazną do życia, zapewniające zrównoważony rozwoju w sferze społecznej.

Miasto