Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacja ze spotkania w Warszawie

W dniu 10 marca 2009 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dot. Programu URBACT II 2007-2013. Organizatorami spotkania byli Sekretariat Programu URBACT oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzącymi spotkanie był Pan Jean-Loup Drubigny oraz Pan Peter Ramsden.
Na spotkanie zostały zaproszone miasta uczestniczące w realizacji programu.
W pierwszej części spotkania zostały przedstawione cele programu URBACT II oraz zaprezentowano Przewodnik dla Lokalnych Grup Wsparcia. Przewodnik ten został przetłumaczony na język polski co znacznie ułatwi korzystanie z jego zapisów.

Podręcznik w języku polskim zostanie przekazany każdemu uczestników LWG sieci Co-Net w Zabrzu.

W drugiej części spotkania uczestnicy zostali podzielni na dwie grupy i rozpoczęły się warsztaty tematyczne związane z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Wsparcia oraz omówiono zasady tworzenia Lokalnych Planów Działania. Grupa reprezentująca projekt zabrzański Co-Net, wspólnie z przedstawicielami z innych miast uczestniczyła w warsztatach praktycznych prowadzonych przez Pana Petera Ramsden, gdzie omówiono następujące kwestie:

Analiza motywacji interesariuszy – zrozumienie różnych zainteresowań stron – uczestników LGW. W ramach tego tematu przedstawiciele projektu z poszczególnych miast prezentowali skład swoich LGW, informowali w jaki sposób zapraszali do uczestnictwa w LGW, analizowano współpracę z Instytucją Zarządzającą.
Druga część warsztatów skupiała się na zasadach tworzenia Lokalnych Planów Działania. Naszym zadaniem było omówienie w jaki sposób program powstanie, kto go będzie przygotowywał, jakie ramy czasowe program obejmie.
Na zakończenie spotkania zaprezentowało projekt URBAMECO, który realizowany jest przez Urząd Miasta we Wrocławiu.

Realizacja projektu dobiega końca, a koordynatorki tego projektu przedstawiły na przykładzie swojego miasta w jaki sposób powstała Lokalna Grupa wsparcia i jak powstał Lokalny Plan Działania.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Miasto