Zabrze przestrzenią rozwoju

Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych

„Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych.”

BENEFICJENT MIASTO ZABRZE
REALIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY
WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN] 1 123 626,14 zł
W TYM DOFINANSOWANIE [PLN] 1 067 444,83 zł
NAZWA FUNDUSZU: Europejski Fundusz Społeczny
NAZWA PROGRAMU: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.01.2019 r. – 30.04.2021 r.

Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia poprzez wzrost aktywności zawodowej uczestników/czek oraz zmianę ich statusu na rynku pracy.
Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych, w szczególności będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • kobiet ( w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • o niskich kwalifikacjach.
    Uczestnicy będą mieli do dyspozycji następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania, szkolenia i staże zawodowe.

Miasto