Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE

Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE” realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

Celem szczegółowym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu zaplanowano zakup laptopów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze, jako doposażenie wspierające nauczanie uczniów pochodzących z Ukrainy- zgodnie z potrzebami zdiagnozowanym przez szkoły w czerwcu br.

Całkowity budżet projektu wynosi: 412 737,50 zł

Dofinasowanie z EFS i BP wynosi: 371 463,75 zł

Wkład własny wynosi: 41 273,75 zł

Termin realizacji projektu od 2 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku

Miasto