Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Geodezji

Naczelnik – Grzegorz Dragańczyk
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 50
41-800 Zabrze
tel.: 32 373-34-59
fax: 32 373-34-60
e-mail: sekretariat_wg@um.zabrze.pl
http://gis.um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) administracja sieci komputerowej „Gis-Zabrze”,
4) administracja miejskiego systemu informacji o terenie oraz bieżąca aktualizacja internetowego planu Miasta,

B. Zadania realizowane przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
1) prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości,
2) prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie decyzji
w tym zakresie,
3) prowadzenie komunalizacji nieruchomości z mocy prawa,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,
6) ujawnianie w księgach wieczystych praw do nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa uzyskanych
na podstawie decyzji o podziale nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydział realizuje projekt finansowany z UE ,,Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych -geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.” Celem projektu  jest modernizacja, dostosowania do aktualnych standardów prawnych oraz rozwój referencyjnych baz danych PZGIK w oparciu o zasoby informacji cyfrowych
 i analogowych, zgromadzone w Mieście Zabrze i wykorzystywane do realizacji usług publicznych z dziedziny geodezji i kartografii wraz z budową infrastruktury e-usług.
Zakończenie 2022r.
Dofinansowanie projektu z UE :12 675 683,00 PLN

Miasto