Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Geodezji

Naczelnik – Grzegorz Dragańczyk
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 50
41-800 Zabrze
tel.: 32 373-34-59
fax: 32 373-34-60
e-mail: sekretariat_wg@um.zabrze.pl
http://gis.um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

 • poniedziałek – 7.30-17.00
 • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 2. koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 3. administrowanie sieci komputerowej „Gis-Zabrze”,
 4. administrowanie miejskiego systemu informacji o terenie oraz bieżąca aktualizacja internetowego planu Miasta,

B. zadania realizowane przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:

 1. prowadzenie nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości,
 2. prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
 3. prowadzenie komunalizacji nieruchomości z mocy prawa,
 4. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 5. prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków,
 6. ujawnianie w księgach wieczystych praw do nieruchomości gminy oraz Skarbu Państwa uzyskanych na podstawie decyzji o podziale nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydział realizuje projekt finansowany z UE ,,Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych -geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze.” Celem projektu  jest modernizacja, dostosowania do aktualnych standardów prawnych oraz rozwój referencyjnych baz danych PZGIK w oparciu o zasoby informacji cyfrowych
 i analogowych, zgromadzone w Mieście Zabrze i wykorzystywane do realizacji usług publicznych z dziedziny geodezji i kartografii wraz z budową infrastruktury e-usług.
Zakończenie 2022r.
Dofinansowanie projektu z UE :12 675 683,00 PLN

Miasto