Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Naczelnik – Michał Góźdź

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 102
41-800 Zabrze
tel.: (32) 373-34-80
e-mail: sekretariat_gok@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:
• poniedziałek 7.30 – 17.00
• wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:
1) przygotowywanie postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
2) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3) prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) realizacja zadań związanych z poziomem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z poziomem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
5) organizacja i budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
6) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
7) ewidencja deklaracji na kartach kontowych właścicieli nieruchomości,
8) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i powadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miasto