Deklaracje i wnioski

Od 1 maja 2020 r obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/prowadzenie-dzialalnosci-zwiazanej-ze-skladowaniem-i-gospodarka-odpadami/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi 

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, deklarację składa właściciel nieruchomości bądź jej zarządca.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów) – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,• wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta Zabrze powyżej jednego miesiąca).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Skąd można pobrać deklarację?

Deklaracje można pobrać z tut. strony internetowej lub w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, a także w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Gdzie należy złożyć deklaracje?

Deklaracje można składać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Worki  big-bag dla mieszkańca

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na samodzielny lokal mieszkalny przysługuje raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku typu BIG-BAG.

BIG BAG to worek o pojemności 1 m3, który jest przeznaczony na odpady powstałe podczas drobnego remontu w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.

W jaki sposób właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych?

Należy:

Zgłosić się do punktu obsługi klienta, który mieści się w Zabrzu przy  ul. Krasińskiego 2a prowadzonym przez WPO ALBA S.A.

Czynny:

  • poniedziałek, środa, piątek – od 700 – 1500
  • wtorek, czwartek – od 900– 1700

mieszkaniec wypełnia pisemny wniosek i otrzymuje na miejscu (od ręki) max dwa worki typu BIG-BAG

Worki zostaną udostępnione przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminie do 14 dni licząc od dnia następnego od pobrania worków;

W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do punktu obsługi klienta.

Worek/ i  należy ustawić w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów (tj. z zapewnionym dojazdem samochodem ciężarowym i możliwością podniesienia zapełnionego worka przy wykorzystaniu hydraulicznego dźwigu samochodowego),

BIG BAG nie przysługuje przedsiębiorstwom, instytucjom, czy użytkownikom ogródków działkowych.

Dla Mieszkańców