Deklaracje i wnioski

Od 1 maja 2020 r obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie trwają prace nad opublikowaniem nowego wzoru deklaracji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. W związku z powyższym, nie można złożyć deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę E-puap. 

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, deklarację składa właściciel nieruchomości bądź jej zarządca.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów) – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,• wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta Zabrze powyżej jednego miesiąca).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Skąd można pobrać deklarację?

Deklaracje można pobrać z tut. strony internetowej lub w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, a także w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Gdzie należy złożyć deklaracje?

Deklaracje można składać w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub w biurze podawczym na Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców