Zabrze przestrzenią rozwoju

Deklaracje i wnioski

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


W związku ze zmianą  sposobu wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. niezamieszkałych), obsługiwanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. mieszanych) są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, obowiązującej od lipca 2022 r.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Zabrze, na których powstają odpady komunalne.

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, deklarację składa właściciel nieruchomości bądź jej zarządca.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w przypadku:

  • zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. ilości osób zamieszkałych, ilości pojemników na odpady komunalne, sezonowego zmniejszenia ilości odpadów) – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,• wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, sezonowego odbioru odpadów, czasowego pobytu poza granicami miasta Zabrze powyżej jednego miesiąca).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Skąd można pobrać deklarację?

Deklarację można pobrać z tut. strony internetowej lub w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.

Gdzie należy złożyć deklarację?

Deklarację należy złożyć w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Worki  big-bag dla mieszkańca

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych przysługuje odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku typu BIG-BAG.

Odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany pochodzący z drobnych remontów prowadzonych przez mieszkańców  będą odbierane na indywidualne zlecenie w worku typu BIG BAG o pojemności 1 m3.  Na każdy punktu adresowy przysługują w ciągu roku kalendarzowego 2 worki BIG BAG. Worki udostępnione są na okres do 14 dni kalendarzowych.

W jaki sposób właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych?

Należy:

Zgłosić się do punktu obsługi klienta, który mieści się w Zabrzu przy ul. Krasińskiego 2a prowadzonym przez WPO ALBA S.A.

Czynny:

  • poniedziałek, środa, piątek – od 700 – 1500
  • wtorek, czwartek – od 900– 1700

mieszkaniec wypełnia pisemny wniosek i otrzymuje na miejscu (od ręki) max dwa worki typu BIG-BAG

Worek należy ustawić w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów (tj. z zapewnionym dojazdem samochodem ciężarowym i możliwością podniesienia zapełnionego worka przy wykorzystaniu hydraulicznego dźwigu samochodowego),

W przypadku niewykorzystania wszystkich pobranych worków BIG-BAG należy niezwłocznie zwrócić je do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne do punktu obsługi klienta.

BIG BAG nie przysługuje przedsiębiorstwom, instytucjom, czy użytkownikom ogródków działkowych.

Dla Mieszkańców