Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

W związku z realizacją ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm ) od stycznia 2020 r. na terenie Miasta Zabrze będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, EDUKACJI PRAWNEJ I MEDIACJI

1.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 16, pokój 219
od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 – 12.00
poniedziałek mediacja o godz. 8:00-10:00

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. 3 Maja 16, pokój 219
od poniedziałku do piątku o godz. 12.00 – 16.00                                                                                                   

3. Siedziba Programu Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 82, sala szkoleniowa nr 1
od poniedziałku do piątku o godz.7.30 – 11.30
piątek mediacja o godz. 7:30-9:30

4. ** DOM HARCERZA – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, 
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,
ul. Wolności 350 a
od poniedziałku do piątku o godz. 16.00 – 20.00
piątek mediacja o godz. 18:00-20:00

5. **Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego,
ul. 3 Maja 93 a
poniedziałek, wtorek o godz. 9.00 – 13.00
środa, czwartek o godz. 14.00 – 18.00
środa mediacja o godz.  16:00-18:00
piątek  o godz. 11.00 – 15.00

PUNKTY NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, EDUKACJI PRAWNEJ I MEDIACJI

1. **Powiatowy Urząd Pracy
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
Pl. Krakowski 9
od poniedziałku do piątku o godz. 10.00 – 14.00

2. **Centrum Rozwoju Rodziny
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
ul. Park Hutniczy 8
poniedziałek, środa o godz. 13.00 – 17.00
poniedziałek mediacja o godz. 15.00-17.00
wtorek, czwartek, piątek o godz. 12.00 – 16.00

** zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

Podstawowe zasady:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3. sporządzenie projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
2. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
3. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje:
• Przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy,
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Zabrza, które nie mogą stawić się osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
d) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody

Ważne:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 32 / 373 35 00 telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców