Zabrze przestrzenią rozwoju

“Pakiet na start – 2”

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Pakiet na start  – 2” dla Uczestników/Uczestniczek projekt (UP).

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 07.06.2021 r. do 29.10.2021 r.
Pełna treść ogłoszenia o naborze biznesplanów dostępna jest w załączeniu.

Celem projektu „Pakiet na start – 2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia – mieszkańców Miasta Zabrze – poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudniona.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2021 r. do 30.12.2022 r.

Dla kogo?

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestniczek/ów projektu, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza i należących do poniższych grup:

 • osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zwłaszcza:
   – kobiet,
  – osób powyżej 50 roku życia,
  – osób z niepełnosprawnością
  – długotrwale bezrobotnych,
  – o niskich kwalifikacjach.
 • reemigrantów (w tym repatriantów),
 • imigrantów
 • osób ubogich pracujących,
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno- prawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników projektu:

– szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
– bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności,

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 422 049,04 zł.        

Dofinansowanie projektu z UE: 2 058 741,68 zł.

19.03.2021 r.

Aplikowanie do projektu “Pakiet na start-2” wydłużone do końca marca!

Więcej informacji nt. temat znajdziecie Państwo TUTAJ oraz w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Dla Biznesu