Zabrze przestrzenią rozwoju

Rekrutacja

Prezydent Miasta Zabrze wydłuża nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu „Pakiet na start”.
Nabór formularzy rekrutacyjnych zostaje wydłużony do 05.04.2019 r.
O udziale w Projekcie „Pakiet na start” decyduje kolejność zgłoszeń (przyjmujemy max. 70 formularzy rekrutacyjnych).
Formularz rekrutacyjny należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu albo drogą elektroniczną.

Za dzień skutecznego doręczenia formularza uznaje się: w przypadku doręczenia osobistego lub przez pełnomocnika datę odbioru osobistego potwierdzoną podpisem pracownika Biura Projektu. Każda osoba biorąca udział w rekrutacji może ustanowić swojego pełnomocnika, zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, do wykonywania czynności wynikających z ubiegania się o udział w projekcie (nie dotyczy udziału w rozmowach kwalifikacyjnych);
• w przypadku przesyłki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe datę nadania (tj. datę stempla pocztowego);
• w przypadku przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich datę wpływu do Biura Projektu;
• w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu datę wpływu na adres Biura Projektu (obowiązujący adres mailowy: zcrp@um.zabrze.pl ).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają dokumenty rekrutacyjne zgodnie z definicją skutecznego doręczenia. Osobiście dokumenty można składać w:
• Biurze Projektu: Urząd Miejski Zabrze Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, tel. (32) 273-97-70, godziny otwarcia biura projektu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek –piątek 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem: – e-mail: zcrp@um.zabrze.pl,
• ePUAP, adres skrytki:/2478/skrytka,
• SEKAP, adres skrzynki podawczej: https://www.sekap.pl/home.seam.

Nie można przesyłać dokumentów rekrutacyjnych faksem ani ich skanów. Poprzez e-mail dokumenty można przesyłać wyłącznie przesyłką opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty wysyłane za pośrednictwem platform ePUAP lub SEKAP powinny zostać podpisane profilem zaufanym Uczestnika Projektu lub bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dokumenty rekrutacyjne dostarczane są w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.
Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itd. kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze, w załączniku poniżej oraz na http://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start

Biuro Projektu czynne jest: poniedziałek w godz.7:30-17:00, wtorek-piątek w godz. 7:30-15:30.

Dokumenty do pobrania

Dla Biznesu