Zabrze przestrzenią rozwoju

Etap I

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz zdobycie potrzebnych koncesji, licencji i pozwoleń w Urzędzie Miejskim

Potrzebne formularze:
Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3
poniedziałek 7.30–17.00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Dane teleadresowe:
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel. 32 27 39 770 lub 32 27 39 779

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Składają się na nią ustawy:
• Prawo przedsiębiorców
• Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
• Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
• Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
• Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Spółka cywilna jest umową uregulowaną w art. 860 i nast. Kodeksu cywilnego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej wymaga zarejestrowania się w CEIDG przez wszystkich wspólników oraz zawarcia umowy. Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

• Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
• Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku).
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy/miasta; gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:
Art. 5. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:
1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru
PESEL;
2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
3) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
5) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
6) adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
7) inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:
1) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej, o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
3) dane innego niż wymieniony w pkt 7, 8 i 11 przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;
4) data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
5) data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
6) informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
7) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
8) informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
9) informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
10) informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
11) informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
12) informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
13) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
14) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
15) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
16) informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG

Wymagane dokumenty
Podczas rejestracji działalności gospodarczej przyszli przedsiębiorcy zobowiązani są do wylegitymowania się dokumentem tożsamości. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje on upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo.

Czas realizacji
Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego, opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG, umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek, czas jego przesyłania oraz zapewniający integralność danych zawartych we wniosku, i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

Opłaty
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

Uwaga !
W związku z wejściem z dniem 30 kwietnia 2018 r. przepisów Konstytucji Biznesu informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wprowadzono tzw. działalności nierejestrowe, które będą dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Działalność nierejestrowa możliwa będzie dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.
(https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/co-powinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie/kiedy-nie-musze-rejestrowac-dzialalnosci)

Dla Biznesu