Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańskie instytuty i ośrodki naukowe

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Tel.: +48 32 271-60-77
Faks: +48 32 271-29-69
e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest instytutem Polskiej Akademii Nauk, działającym na podstawie Ustawy o PAN (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z dnia 30 kwietnia 2010 roku). Do zasadniczych zadań instytutu należą interdyscyplinarne badania naukowe nad polimerami i różnymi formami węgla, badanie właściwości nowych materiałów polimerowych i węglowych oraz prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki.
Bogate zaplecze laboratoryjne umożliwia realizacje badań podstawowych oraz analizy problemów w takich obszarach jak: materiały polimerowe, materiały węglowo-polimerowe, czy materiały nano i mikrostrukturalne. Centrum prowadzi prace w obszarach badań podstawowych w dziedzinach: chemii polimerów, biochemii, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, materiałów i tworzyw konstrukcyjnych, elektroniki i optoelektroniki oraz metod i technik badań strukturalnych. Bazując na dużym doświadczeniu w przeprowadzanych badaniach, analizach oraz współpracy w sektorze B+R, instytut wdrażana ideę współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
tel. (32) 271 64 81

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk jest najstarszą w Polsce placówką naukową prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane dotyczące inżynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne i prawno–ekonomiczne.
Instytut posiada ponad 50 lat doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych, aktualnie działalność Instytutu skoncentrowana jest na następujących kierunkach:
• analiza zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
• emisja przemysłowa, komunalna i komunikacyjna zanieczyszczeń do powietrza,
• przeciwdziałanie eutrofizacji zbiorników wodnych,
• zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami biogennymi i priorytetowymi,
• zastosowanie magnetometrii w badaniach środowiskowych,
• zanieczyszczenie powierzchni gleb metalami ciężkimi i związkami organicznymi,
• technologie przetwarzania odpadów,
• usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych metodami sorpcji z wykorzystaniem surowców naturalnych i odpadowych.
Instytut w ramach swojej działalności świadczy usługi rynkowe dla przedsiębiorstw, podmiotów administracji publicznej oraz jednostek samorządowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
Adres: ul. Roosevelta 118t
41-819 Zabrze
tel.(32) 27.16 013

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest instytutem badawczym, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności Instytut posiada ponad 40-letnią tradycję.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie techniki i aparatury medycznej oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce gospodarczej. Instytut stanowi ogólnokrajowe zaplecze badawczo-rozwojowe dla sektora przemysłu sprzętu medycznego w Polsce.
W Instytucie rozwinięte zostały na skalę światową nowe kierunki techniki medycznej obejmujące:
• nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca,
• systemy komputerowej analizy sygnałów kardiotokograficznych,
• systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Adres: ul. Wolności 345a
41-800 Zabrze
tel.: +48 32 373-56-00
fax: +48 32 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl

Fundacja prowadzi działalność naukowo – badawczą w zakresie protez serca i zastawek serca oraz biocybernetyki, bioinżynierii i biotechnologii. Główne kierunki badawcze to prace nad protezami serca i zastawek serca oraz badania w zakresie biotechnologii i bioinżynierii. W Fundacji funkcjonuje również bank tkanek, w którym opracowywane są zastawki serca, rogówki, ścięgna i opatrunki ze skóry.

Instytut Technologii Paliw i Energii
Adres: ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
telefon: 32 271-00-41
faks: 32 271-08-09
e-mail: office@itpe.pl
www.itpe.pl

Instytut Technologii Paliw i Energii działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym
i przyjaznym środowiskowo wykorzystaniem paliw stałych, odnawialnych i alternatywnych.
Kluczowym elementem strategii jest ukierunkowanie prac Instytutu na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystych paliw, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, chemicznego, gospodarki odpadami, koksowniczego a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Działalność Instytutu obejmuje:

  • dekarbonizacja energetyki i przemysłu wykorzystującego paliwa stałe,
  • technologie produkcji i wykorzystania wodoru na cele energetyczne,
  • przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin oraz likwidacji zakładów górniczych,
  • surowce i materiały dla nowoczesnej gospodarki,
  • magazynowanie energii z wykorzystaniem procesów i syntez chemicznych,
  • efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy,
  • wsparcie krajowej polityki prośrodowiskowej.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze
tel: 32 / 70-50-305
fax: 32 / 70-50-300
e-mail: biuro@kmptm.pl

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu (KMS) to Centrum Nowych Technologii i miejsce prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii i Healthcare. W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych KMS przygotowana została przestrzeń oraz korzystne warunki dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspierania nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Dla realizacji tych działań w Śląskim Parku KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Laboratorium i Centrum Telemedyczne; Centrum Rozwoju Technologii Medycznych; Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów; Laboratorium Genomiki, Bank Tkanek i Komórek; Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych; Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych; Laboratorium Izolowanych Organów; Blok Operacyjny oraz Centrum Badań Klinicznych – Zespół Poradni KMS. W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych KMS istnieje możliwość realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, genetyki, onkologii, diabetologii, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.
Funkcjonujące w Kardio-Med Silesia Centrum Telemonitoringu daje możliwość realizacji zdalnego monitoringu medycznego przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń i platform Healthcare dla: chorób sercowo-naczyniowych, neurologiczno-udarowych, diabetologicznych, Pacjentów Wieku Podeszłego (65+), rehabilitacji oraz konsultacji telemedyczny. W ramach projektów badawczych realizowanych w KMS postawiają przy współpracy naukowców-lekarzy-inżynierów-biznesu nowe innowacyjne rozwiązania dedykowane do masowego wykorzystywania dla e-Zdrowia i m-Zdrowia.

Dla Biznesu