Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Pakiet na start” dla Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP).

O wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotację) mogą ubiegać się UP, którzy wzięli udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla Uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości do 26 808,48 zł.

UP powinni złożyć biznesplany w dwóch egzemplarzach (na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa), do których zobowiązani są załączyć, co najmniej:

 1. potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo i doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz minimum 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 8 do ww. Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 7 do ww. Regulaminu),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia ze środków wsparcia finansowego (zał. 6 do ww. Regulaminu),
 5. zbiór oświadczeń (zał. 8 do ww. Regulaminu).
  Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
 6. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 7. dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości znajdą Państwo
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników projektu „Pakiet na start”, dostępnym na stronie https://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start oraz w Biurze Projektu.

Wzór biznesplanu oraz wzory dokumentów stanowiących załączniki do biznesplanu, dostępne są na stronie https://www.um.zabrze.pl/biznes/projekt-pakiet-na-start oraz w Biurze Projektu.

Pod pojęciem „biznesplan” należy rozumieć komplet dokumentów wymaganych do ubiegania się
o wsparcie finansowe, tj. biznesplan wraz z załącznikami.

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. w następującej formie:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu (Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3), godziny otwarcia biura projektu: poniedziałek
  7.30-17.00, wtorek –piątek 7.30-15.30.
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firm kurierskich na adres Biura Projektu: Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Powstańców Śląskich 3.
 3. w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres: zcrp@um.zabrze.pl
  Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem skanu lub faksu.
O dacie złożenia dokumentów nadesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe decyduje data nadania, o dacie złożenia za pośrednictwem firm kurierskich i w drodze elektronicznej decyduje data wpływu do Biura Projektu.
Biuro Projektu rekomenduje, aby wnioski składane za pośrednictwem Poczty Polskiej były wysłane przesyłką poleconą.
Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.

Dla Biznesu