Zabrze przestrzenią rozwoju

Lista kandydatów na uczestników projektu „Pakiet na start” z informacją o uzyskanym wyniku oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Dla Biznesu