Zabrze przestrzenią rozwoju

Wsparcie inwestora

Sprawami związanymi z kompleksową obsługą inwestora przed, w trakcie i po procesie inwestycyjnym zajmuje się Biuro ds. Inwestorów.

Zakres wsparcia:

1. Udzielanie kompleksowej informacji na temat:

  • potencjału gospodarczego miasta
  • oferty inwestycyjnej miasta, dostępności terenów i wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz partnerów i pracodawców
  • zachęt inwestycyjnych i preferencji podatkowych
  • możliwości inwestycyjnych miasta w tym ofert terenów inwestycyjnych, powierzchni biurowych, hal i magazynów

2. Opieka pracownika na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz we wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, występujących w trakcie realizacji projektu (dedykowany Manager Projektu)
3. Wsparcie w kontaktach z lokalną administracją oraz instytucjami otoczenia biznesu
4. Dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji
5. Opieka poinwestycyjna dla firm.

Ulgi i zwolnienia

I. Uchwała Nr X/98/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 maja 2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze.

Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować na terenie miasta Zabrze (za wyjątkiem obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze), inwestycję początkową (załącznik poniżej).

Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w w/w uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174 – dalej rozporządzenie).

1. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?

Przed rozpoczęciem inwestycji początkowej przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik do uchwały oraz musi zakończyć inwestycję początkową

w terminie do 31 grudnia 2021 roku lub utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.

Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli

1) mikroprzedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000 zł albo utworzy co najmniej 2 nowe miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej;

2) mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 500 000 zł albo utworzy co najmniej 10 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;

3) średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000 zł albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;

4) duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 20 000 000 zł i utworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

2. Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?

Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną i wynosi 25%.

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi łącznie 45% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 35%.

3. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?

Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).

Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonaniu zgłoszenia.

4. Jak długo można korzystać z pomocy?

Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:

1) przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

2) przez okres 5 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

Zwolnienie nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.

5. Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:

1) przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;

2) przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;

3) przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;

4) przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

5) beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;

6) przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit.a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

6. Jakie okoliczności powodują utratę zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje w przypadku, gdy:

1) inwestycja nie zostanie utrzymana w Zabrzu przez okres 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji lub

2) nowe miejsca pracy utworzone w następstwie inwestycji początkowej nie zostaną utrzymane w Zabrzu przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP – w przypadku, gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;

3) beneficjent znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1);

4) beneficjent na dzień 31 grudnia posiada zaległości wobec budżetu Miasta Zabrze.

Szczegółowe informacje ->

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel. (32) 37 33 497

Dokument do pobrania – zwolnienie podatkowe 2015

II. Uchwała Nr X/97/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 18.05.2015r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze.

Uchwała skierowana jest do przedsiębiorców, którzy planują zrealizować na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze, inwestycję początkową (załącznik poniżej).

Aby skorzystać ze zwolnienia należy spełnić warunki określone w w/w uchwale oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).

1. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zwolnienie?

Przed rozpoczęciem inwestycji początkowej przedsiębiorca musi złożyć pisemne zgłoszenie na druku stanowiącym załącznik do uchwały oraz musi zakończyć inwestycję początkową w terminie do 31 grudnia 2021 roku lub utworzyć nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową w terminie 3 lat od dnia jej zakończenia.

Ponadto zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje jeżeli

1) mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 100 000 euro albo utworzy co najmniej 5 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;

2) średni przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 1 000 000 euro albo utworzy co najmniej 75 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej;

3) duży przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane na inwestycję początkową o wartości co najmniej 5 000 000 euro albo utworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej.

2. Jaka może być maksymalna intensywność pomocy?

Intensywność pomocy jaką można uzyskać na podstawie uchwały jest analogiczna z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną i wynosi 25% – na obszarach należących do województwa śląskiego;

Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców, co stanowi łącznie 45% oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, co stanowi łącznie 35%.

3. Co zaliczamy do kosztów kwalifikowanych?

Kwestia kosztów kwalifikowanych została uregulowana w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.01.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz na pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015, poz. 174).

Dla przykładu, do kosztów związanych z inwestycją początkową zalicza się m.in. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wydatki poniesione po dniu dokonaniu zgłoszenia.

4. Jak długo można korzystać z pomocy?

Zwolnienie przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej:

1) przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, gdy cała inwestycja zostanie ukończona w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu zakończenia inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu zakończenia inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

2) przez okres 10 lat od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym po dniu utworzenia pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej lub od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po utworzeniu pierwszego nowego miejsca pracy w następstwie inwestycji początkowej- w przypadku zwolnienia obliczanego w odniesieniu do kosztów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

Zwolnienie, nie może przekroczyć w okresie zwolnienia, należnego podatku od nieruchomości.

5. Jakie inwestycje oraz przedsiębiorcy są wyłączone z otrzymania zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy:

1) przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością bankową;

2) przedmiotów opodatkowania związanych z budynkami przeznaczonymi na działalność handlową i handlowo-usługową, których powierzchnia przekracza 500 m2;

3) przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie stacji paliw;

4) przypadku rozpoczęcia prac nad realizacją projektu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;

5) beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem;

6) przypadków wskazanych w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 lit.a Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020.

6. Jakie okoliczności powodują utratę zwolnienia?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje w przypadku, gdy:

1) inwestycja nie zostanie utrzymana w Zabrzu przez okres 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od daty zakończenia jej realizacji lub

2) nowe miejsca pracy utworzone w następstwie inwestycji początkowej nie zostaną utrzymane w Zabrzu przez okres co najmniej 5 lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat dla MŚP – w przypadku, gdy koszty kwalifikowane oblicza się w sposób określony w § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;

3) beneficjent znajdzie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE l 187 z 26.06.2014, str. 1);

4) beneficjent na dzień 31 grudnia posiada zaległości wobec budżetu Miasta Zabrze.

Szczegółowe informacje ->

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – tel.: (32) 37 33 497

Dokument do pobrania: zwolnienie podatkowe 2015

Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu  oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców w celu pozyskiwania i kształcenia kadr m.in.:

  • Pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
  • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy,
  • Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy
  • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu:

plac Krakowski 9, 41-800 Zabrze, nr tel.: +48 (32) 277 90 00;

e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl http://zabrze.praca.gov.pl/

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę przy rejestracji, zawieszaniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, szeroki zakres usług doradczych, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Zabrza, organizacja szkoleń i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców, udzielanie informacji na temat źródeł dofinansowania do działalności gospodarczej, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Zabrza, organizowanie wraz w placówkami oświatowymi lekcji przedsiębiorczości dla młodzieży uczącej się w ramach lekcji rozwoju przedsiębiorczości.
Organizowanie konkursów dla przedsiębiorców.

Do zakresu działania Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości należy w szczególności:

1) przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,
3) wydawanie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej,
5) udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
6) współpraca z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
7) tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
8) prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących:
    a) programów i innych działań skierowanych do przedsiębiorców,
    b) promowania inicjatyw zmierzających do popularyzacji samozatrudnienia,
    c) uczniów i studentów z zakresu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
9) koordynacja działań związanych z organizacją konkursu „Zabrzański Biznesplan”,
10) organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście,
11) koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości
w mieście,
12) koordynacja prac związanych z realizacją założeń Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości:
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. (32) 27 39 770
e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl

Czynne:
poniedziałek w godz. 7.30-17.00
wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

Dla Biznesu