Zabrze przestrzenią rozwoju

Oferty lokalizacyjne

Teren inwestycyjny nr 1 – LOMPY

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny – Lompy, obszar łącznie ok. 9 ha położony w dzielnicy Zaborze Południe. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Drogowej Trasy Średnicowej oraz głównej arterii komunikacyjnej miasta tj. ulicy Wolności. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe oraz stara zabudowa mieszkaniowa.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Drogowej Trasy Średnicowej. Zapis planu; 2 UG – funkcja podstawowa: tereny usługowo-produkcyjno-gospodarcze.

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzą działki o numerach 2890/36; 2891/35; 876/213; 884/213; 875/213; 887/213; 883/213; 878/213; 879/213; 880/213; 881/213; 885/213 – łącznie ok 9 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej,
tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna
i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)
ENERGIA: brak
WODA:
– wodociąg Dn 150 stalowy w ul. Lompy – wodociąg PE Dz 225 w ul. Skargi – wodociąg PE Dz 160 w rejonie skrzyżowania ul. Lompy i ul. Skargi
KANALIZACJA SANITARNA:
– przewidywana budowa nowej kanalizacji sanitarnej – kanalizacja ogólnospławna  Ø 400 w ul. Lompy GAZ:
– sieć gazowa niskiego ciśnienia w ul. Lompy
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
W sąsiedztwie obszaru przebiega sieć ciepłownicza będąca własnością
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Odległość od węzła komunikacyjnego,
tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa
Obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie głównej arterii komunikacyjnej
miasta, tj. ulicy Wolności oraz Drogowej Trasy Średnicowej, w odległości 9 km od autostrady A4
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 38 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 16 km, Gliwice – 12 km, Ruda Śląska – 6 km, Bytom – 12 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćNie przewiduje się zmiany stosunków wodnych oraz występowania
osunięć
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuNiezinwentaryzowane pozostałości po KWK Zabrze Bielszowice

Teren inwestycyjny 2 – położony przy Drodze Krajowej Nr 88

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny przy Drodze Krajowej Nr 88, obszar łącznie 6,2 ha od strony północnej przylega do Drogi Krajowej 88, od południa ograniczony jest linią kolejową. Teren jest płaski, zniwelowany do poziomu drogi krajowej z urządzonym zjazdem. Obszar usytuowany w pobliżu Centrum Handlowego „Plejada”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta. Zapis planu; B.60.Z – funkcja podstawowa: tereny zieleni innej (trwają prace nad zmianą MPZP).

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzą 2 działki o podanych niżej numerach, stanowiące
własność Gminy Zabrze: 235/21 – 3,3 ha, 236/21 – 1,3 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA:
– zgodnie z pismem TAURON S.A brak na wskazanym
terenie infrastruktury energetycznej. W celu zapewnienia zasilania
w energię elektryczną niezbędna jest: budowa linii kablowych SN, linii
kablowych nN wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, stacji transformatorowych
SN/SN, stacji transformatorowych SN/nN.
Średni czas realizacji w/w inwestycji około 18 miesięcy.
Obszar nie jest uzbrojony, brak mediów.
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwaObszar posiada urządzony zjazd z Drogi Krajowej Nr 88.
W projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Miasta miasto planuje lokalizację pełnego węzła drogowego
z Drogą Krajową Nr 88, (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego) usytuowanego we wschodniej
części obszaru.
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćNie występuje
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuSieć WN

Teren inwestycyjny 3 –  ul. Bytomska / Szyb Franciszek

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny przy ul. Bytomskiej / Szyb Franciszek, obszar łącznie 60,2 ha, od północy obszar ograniczony linią kolejową Gliwice – Bytom. Teren mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu z uwagi na występujące różnice wysokości. Obecnie teren częściowo wykorzystywany jest dla celów rolniczych, jednakże większą część stanowią nieużytki. Obszar sąsiaduje z bazą logistyczną firmy SKANSKA.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta nie określa przeznaczenia przedmiotowego obszaru. Aktualnie opracowywany projekt Studium zakłada przeznaczenie terenu na działalność produkcyjną i przemysłową, z możliwością wykorzystania terenu dla baz logistycznych lub hurtowni kruszywa

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćObszar zróżnicowany pod względem własnościowym:
Własność Gminy Zabrze stanowią działki o numerach; 217/29,240/22,
384/30, 547/30 o łącznej powierzchni 41,9 ha.
Własność Agencji Nieruchomości Rolnych stanowią działki o numerach:
457/24, 482/30, 546/30 o łącznej powierzchni 18,4 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA: brak
WODA:
– wodociąg Ø 150 stalowy w odległości ok. 100  m w ul. Bytomskiej oraz Ø 200
w odległości ok. 500 m również w ul. Bytomskiej.
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA:
w w/w rejonie kanały sanitarny i deszczowy wykonany będzie w ramach II etapu funduszu Spójności
GAZ: sieć brak
SIEĆ CIEPŁOWNICZA: brak
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwadojazd od ul. Bytomskiej oraz Szyb Franciszek.
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćZ uwagi na znaczne różnice wysokości możliwość zastoju wód opadowych będących skutkiem nawalnych opadów atmosferycznych
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuBrak jest informacji o ewentualnych przeszkodach podziemnych

Dla Biznesu