Oferty lokalizacyjne

Teren inwestycyjny nr 1 – HANDLOWA

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny – Handlowa, obszar 5,55 ha położony w dzielnicy Grzybowice. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w pobliżu Drogi Krajowej Nr 78, w sąsiedztwie ulic: Witosa, Na lesie, Hallera. Teren niezabudowany, przylegający do terenów przemysłowych, których część posiada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice. Zapis planu 12.PP, SM, UR – funkcja podstawowa: przemysł, składy, magazyny, funkcja uzupełniająca: usługi towarzyszące, usługi administracji, handlu, turystyki, gastronomii, infrastruktura komunikacyjna.

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzą 3 działki inwestycyjnych o powierzchniach 0,68 ha; 1,70 ha; 3,17 ha. Istnieje możliwość łączenia działek i uzyskania powierzchni terenu inwestycyjnego do 4,87 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA: w ul. Handlowej, stacja TRAFO
WODA: w ul. Handlowej
KANALIZACJA SANITARNA: w ul. Handlowej
KANALIZACJA DESZCZOWA: w ul. Handlowej
GAZ:
– sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Handlowej w odległości około 10 m od granicy obszaru
SIEĆ CIEPŁOWNICZA: brak
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwaObszar położony w północnej dzielnicy miasta w dzielnicy Grzybowice przy Drodze Krajowej Nr 78 (ul. Witosa)
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćnie występuje
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuŚlad po dawnym torowisku

Teren inwestycyjny nr 2 – LOMPY

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny – Lompy, obszar łącznie ok. 9 ha położony w dzielnicy Zaborze Południe. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Drogowej Trasy Średnicowej oraz głównej arterii komunikacyjnej miasta tj. ulicy Wolności. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe oraz stara zabudowa mieszkaniowa.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Drogowej Trasy Średnicowej. Zapis planu; 2 UG – funkcja podstawowa: tereny usługowo-produkcyjno-gospodarcze.

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzą działki o numerach 2890/36; 2891/35; 876/213; 884/213; 875/213; 887/213; 883/213; 878/213; 879/213; 880/213; 881/213; 885/213 – łącznie ok 9 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej,
tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna
i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)
ENERGIA: brak
WODA:
– wodociąg Dn 150 stalowy w ul. Lompy – wodociąg PE Dz 225 w ul. Skargi – wodociąg PE Dz 160 w rejonie skrzyżowania ul. Lompy i ul. Skargi
KANALIZACJA SANITARNA:
– przewidywana budowa nowej kanalizacji sanitarnej – kanalizacja ogólnospławna  Ø 400 w ul. Lompy GAZ:
– sieć gazowa niskiego ciśnienia w ul. Lompy
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
W sąsiedztwie obszaru przebiega sieć ciepłownicza będąca własnością
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Odległość od węzła komunikacyjnego,
tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa
Obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie głównej arterii komunikacyjnej
miasta, tj. ulicy Wolności oraz Drogowej Trasy Średnicowej, w odległości 9 km od autostrady A4
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 38 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 16 km, Gliwice – 12 km, Ruda Śląska – 6 km, Bytom – 12 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćNie przewiduje się zmiany stosunków wodnych oraz występowania
osunięć
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuNiezinwentaryzowane pozostałości po KWK Zabrze Bielszowice

Teren inwestycyjny 3 – położony przy Drodze Krajowej Nr 88

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny przy Drodze Krajowej Nr 88, obszar łącznie 6,2 ha od strony północnej przylega do Drogi Krajowej 88, od południa ograniczony jest linią kolejową. Teren jest płaski, zniwelowany do poziomu drogi krajowej z urządzonym zjazdem. Obszar usytuowany w pobliżu Centrum Handlowego „Plejada”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta. Zapis planu; B.60.Z – funkcja podstawowa: tereny zieleni innej (trwają prace nad zmianą MPZP).

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzą 2 działki o podanych niżej numerach, stanowiące
własność Gminy Zabrze: 235/21 – 3,3 ha, 236/21 – 1,3 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA:
– zgodnie z pismem TAURON S.A brak na wskazanym
terenie infrastruktury energetycznej. W celu zapewnienia zasilania
w energię elektryczną niezbędna jest: budowa linii kablowych SN, linii
kablowych nN wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, stacji transformatorowych
SN/SN, stacji transformatorowych SN/nN.
Średni czas realizacji w/w inwestycji około 18 miesięcy.
Obszar nie jest uzbrojony, brak mediów.
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwaObszar posiada urządzony zjazd z Drogi Krajowej Nr 88.
W projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Miasta miasto planuje lokalizację pełnego węzła drogowego
z Drogą Krajową Nr 88, (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego) usytuowanego we wschodniej
części obszaru.
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćNie występuje
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuSieć WN

Teren inwestycyjny 4 –  ul. Bytomska / Szyb Franciszek

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny przy ul. Bytomskiej / Szyb Franciszek, obszar łącznie 60,2 ha, od północy obszar ograniczony linią kolejową Gliwice – Bytom. Teren mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu z uwagi na występujące różnice wysokości. Obecnie teren częściowo wykorzystywany jest dla celów rolniczych, jednakże większą część stanowią nieużytki. Obszar sąsiaduje z bazą logistyczną firmy SKANSKA.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta nie określa przeznaczenia przedmiotowego obszaru. Aktualnie opracowywany projekt Studium zakłada przeznaczenie terenu na działalność produkcyjną i przemysłową, z możliwością wykorzystania terenu dla baz logistycznych lub hurtowni kruszywa

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćObszar zróżnicowany pod względem własnościowym:
Własność Gminy Zabrze stanowią działki o numerach; 217/29,240/22,
384/30, 547/30 o łącznej powierzchni 41,9 ha.
Własność Agencji Nieruchomości Rolnych stanowią działki o numerach:
457/24, 482/30, 546/30 o łącznej powierzchni 18,4 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA: brak
WODA:
– wodociąg Ø 150 stalowy w odległości ok. 100  m w ul. Bytomskiej oraz Ø 200
w odległości ok. 500 m również w ul. Bytomskiej.
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA:
w w/w rejonie kanały sanitarny i deszczowy wykonany będzie w ramach II etapu funduszu Spójności
GAZ: sieć brak
SIEĆ CIEPŁOWNICZA: brak
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwadojazd od ul. Bytomskiej oraz Szyb Franciszek.
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćZ uwagi na znaczne różnice wysokości możliwość zastoju wód opadowych będących skutkiem nawalnych opadów atmosferycznych
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuBrak jest informacji o ewentualnych przeszkodach podziemnych

Teren inwestycyjny 5 – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia. Teren inwestycyjny związany z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, o łącznej powierzchni 157 ha, z czego na chwilę obecną niezagospodarowanych pozostało 18,64 ha (8 działek), położony na granicy dzielnic Zabrza: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice, od północy obszar ograniczony lasem, od strony wschodniej drogą powiatową prowadzącą do miasta Bytom i do Drogi Krajowej Nr 88, od zachodu – drogą powiatową będącą arterią komunikacyjną łączącą północne dzielnice miasta z centrum stanowiącą równocześnie łącznik Drogi Krajowej Nr  88 z Drogą Krajową Nr 94. Teren doskonale skomunikowany. Posiada połączenie z drogami zarówno kategorii powiatowej (ul. Ofiar Katynia, ul. Ziemska) jak i gminnej (ul. Pod Borem, ul. Kopalniana). Obszar posiada dostęp do bocznicy kolejowej w odległości 2,0 km.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – przeznaczenie. Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Terenów Położonych w Północnej Części Miasta. Zapis Planu A.01.PP, SM, UR i A.02. PP, SM, UR – funkcja podstawowa: przemysł, składy, magazyny; funkcja uzupełniająca: usługi towarzyszące, usługi handlu, administracji, nauki, turystyki, infrastruktura komunikacyjna, gastronomia, zieleń urządzona.

Charakterystyka terenu:

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własnośćW skład obszaru wchodzi 8 działek o podanych niżej numerach, stanowiących
własność Gminy Zabrze o łącznej powierzchni
18, 64 ha:
126/3; 122/3; 79/3; 2420/16; 2449/16; 2448/16; 2312/16; 2425/16
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu)ENERGIA:
– linia 20 kV na terenie przedmiotowego obszaru, dostępna moc 7 MW
WODA: Bez ograniczeń, wszystkie działki w pełni uzbrojone
KANALIZACJA SANITARNY:
Bez ograniczeń, wszystkie działki w pełni uzbrojone KANALIZACJA DESZCZOWA:
Wszystkie działki wyposażone w kanalizację deszczową. Odprowadzenie wód opadowych za pośrednictwem rowu otwartego
przebiegającego w południowej części obszaru do Potoku Rokitnickiego biegnącego na zachód od ul. Ofiar Katynia.
GAZ:
– sieć gazowa: Dn 300, Dn 250 i Dn 250 niskoprężny wzdłuż ul. Ofiar
Katynia, dostępna moc około 4 000 – 5 000 m3/h
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
– przy ul. Ziemskiej
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa– do węzła „ Wspólna” autostrady A4, 11 km
– do Drogi Krajowej Nr 94 (ul. Krakowska) – 1,5 km
– do Drogi Krajowej Nr 78 (ul. Witosa) – 3,0 km
– do Drogi Krajowej Nr 88 (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego) – 2,5 km
– do Drogi Wojewódzkiej Nr 921 (ul. Mikulczycka) – 3,0 km
– do projektowanego węzła autostrady A1 – 4 km
Odległość od portu lotniczegoKatowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańcówKatowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnychStrefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu
Ryzyko wystąpienia zalań i osunięćBrak
Przeszkody podziemne i występujące na powierzchni terenuZ uwagi na dotychczasowe użytkowanie (rolnicze) nie przewiduje się

Link do wirtualnego spaceru po KSSE:

ksse.zabrze360.pl

Dla Biznesu