Zarządzanie Jakością

W okresie od 8 do 11 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu został przeprowadzony audyt ponownej certyfikacji, oceniający funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim pod kątem stałego spełniania wymagań określonych w normie PN-EN ISO 9001:2015-10.

Audyt zakończył się wynikiem pozytywnym, czego rezultatem jest przyznanie certyfikatu jakości w zakresie wykonywania przez Urząd Miejski w Zabrzu zadań z zakresu administracji publicznej na okres kolejnych 3 lat. Od 2008 roku Urząd Miejski w Zabrzu nieprzerwanie posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Właściwe wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością pozwala organizacji na zrównoważony rozwój i tym samym zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych stron: mieszkańców, klientów, pracowników, którzy chcą otrzymywać od organizacji jak najwyższą jakość usług. Narzędziem ułatwiającym działania w tym kierunku jest norma ISO 9001:2015, wprowadzająca wyraźne wskazówki odnośnie tworzenia systemów zarządzania jakością.

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w normie, a także formę uznania dla wysiłku włożonego we wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością przez zarządzających organizacją oraz samych pracowników. Ponadto certyfikat ISO 9001 stanowi zapewnienie, że w organizacji usługi świadczone są na najwyższym poziomie.

Zespół audytorski docenił m.in. nieustające zaangażowanie Kierownictwa w działania projakościowe oraz proklienckie, zaangażowanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za ciągłe doskonalenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością, kompleksowo zdefiniowany kontekst organizacji oraz zainteresowane strony, jak również wymagania stawiane wobec pracowników oraz wynikającą  z tego mobilizację do podnoszenia kwalifikacji. Wszystko to pozwala na efektywne zarządzanie rozwojem miasta i ma znaczący wpływ na wysokie standardy, budowanie pozytywnych relacji z klientami, niezwłoczne i skuteczne reagowanie na potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy oraz na podejmowanie decyzji w warunkach wysokiej niepewności i wysokiego ryzyka spowodowanego pandemią Covid-19.

Urząd Miejski w Zabrzu utrzymuje oraz dąży do ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zdefiniowanymi procesami i dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością.

Konsekwentnie zmierzamy w stronę drugiego człowieka, tworząc profesjonalny wizerunek Urzędu jako organizacji merytorycznej, otwartej i uczącej się, wyznaczającej nowe kierunki w zakresie obsługi klienta, oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku w granicach określonych przepisami prawa.

Prezydent Miasta Zabrze powołał na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. ISO w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Panią Małgorzatę Gielę.

e-mail: sekretariat_wru@um.zabrze.pl
telefon: (32) 373 33 70

Dla Mieszkańców