P0020

1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16

Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od Fortum S.A.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0020.
Liczba głosów: 112.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap niezrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap niezrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Wydział Zarządzania Mieniem zrealizował już cz. 1 projektu (Modernizację Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe), które zostało wykonane i zakończone. Natomiast cz. 2 projektu (Modernizacja Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16) nie zostanie zrealizowana w 2021 roku z uwagi na złożoną propozycję Dyrektora Szkoły dotyczącą kompleksowej zmiany zakresu zakupu i montażu urządzeń zabawowych – zgodnie ze złożonym projektem miał to być plac zabaw dla dzieci młodszych, a propozycja dotyczyła montażu urządzeń dla dzieci starszych (m.in. stoły betonowe do piłkarzyków, do ping-ponga, do gry w szachy itp.). Nie wyrażono zgody na zmianę urządzeń, natomiast termin wykonania zadania (zgodny z pierwotnym zakresem) w  zawartej z wykonawcą umowie już upłynął. W chwili obecnej brak jest możliwości zrealizowania zadania – długi okres oczekiwania na dostawę urządzeń.

Informacja wg stanu na 5 listopada 2021 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
155 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
155 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ kultura;
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Zabrze, ul. Lompy 78

Informacje uściślające lokalizację:
1. Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa
2. Szkoła Podstawowa SP-16

Numer działek ewidencyjnych:
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 2317/34 Szkoła Podstawowa SP-16

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Mieniem

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/15/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Modernizacja Centrum Kultury – szacunkowa ilość korzystających z projektu to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp..
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 300 dzieci i młodzieży uczęszczających do SP-16.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Modernizacja Centrum Kultury – dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami (Mieniem – dopisek organizatora konsultacji) Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – Plac zabaw jest ogólnodostępny. Dysponentem całego terenu jest p. Dyrektor SP 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Modernizacja Centrum Kultury – jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, dzień dziecka itp.. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.
Co roku budżet obywatelski pozwala uatrakcyjniać Centrum Kultury tworząc tym samym wizerunek dzielnicy i miasta, a zakupione mienie pozwala obniżać koszty organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Tworzenie bezpiecznych miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców