Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje o tarczy antykryzysowej 6.0

Poradnik przedsiębiorcy – formy wsparcia przedsiębiorcy przewidziane przez Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa).

Tzw. tarcza antykryzysowa w części dotyczącej narzędzi służących przedsiębiorcom w czasach kryzysu wywołanej COVID-19 obejmuje obszerną regulację ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Niniejszy poradnik ma za zadanie w przystępny sposób przedstawić szczególne uprawnienia przewidziane dla przedsiębiorców z założenia mające w realny sposób uchronić ich od skutków gospodarczej recesji związanej z panującą epidemią wirusa Sars-Cov-2.

Z uwagi na obszerność regulacji i bardzo szybki proces legislacyjny, trudno przedstawić jednorazowo wszystkie ułatwienia i pomocne informacje. Dodatkowo praktyczna realizacja mechanizmów wynikających z ustawy będzie zależeć od praktyki organów upoważnionych do rozpatrywania określonych wniosków. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań aby udostępnione informacje były aktualne i pełne. 

Do podstawowych i najbardziej znaczących ułatwień dla przedsiębiorców należą:

1. Świadczenie postojowe – przeznaczone dla firm, w których z uwagi na panującą sytuację doszło do przestoju w prowadzeniu działalności; przysługuje również zleceniobiorcom i wykonującym świadczenia na podstawie umów o dzieło oraz o świadczenie usług, które straciły zatrudnienie z powodu przestoju zleceniodawcy. Świadczenie postojowe obejmuje 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. i może być pobrane trzykrotnie.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania i wypełnienia na:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

2. Świadczenia związane z ochroną miejsc pracy – przeznaczone dla firm zatrudniających pracowników, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych oraz doznały przestoju w pracy; świadczenia te mają służyć zachowaniu ciągłości zatrudnienia w firmie.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączników dostępne są pod adresem:

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/

3. Dopłata do wynagrodzeń pracowników – przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zatrudniającym pracowników, które zanotowały spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ; dopłata przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dowiedz się więcej na: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/

4. Dofinansowanie części kosztów działalności – przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, który odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Dowiedz się więcej na:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-prowadzenie-swojej-dzialalnosci

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej oraz pobrania właściwych formularzy i instrukcji:

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzc-samozatrudnieni

5. Niskooprocentowana pożyczka w wysokości do 5000 zł udzielana mikroprzedsiębiorcy w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (stopa redyskonta weksli to obecnie 1,05 %); Zgodnie z ustawą pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji oraz wzory wniosków i załączników dostępne są pod adresem:

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

6. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

Usługa jest realizowana przez powiatowe urzędy pracy. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Więcej informacji: 

https://zabrze.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

7. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS

Obejmuje trzy grupy uprawnionych: 

a) przeznaczone dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opłacających tylko swoje składki spełniających kryterium dochodowe oraz firm-płatników składek opłacających je od maksymalnie 10 osób – zwolnienie obejmuje składki za 3 miesiące – od marca do maja 2020 r. ,

b) przeznaczone dla podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – zwolnienie obejmuje 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc i dotyczy składek należnych w okresie od marca do maja 2020 r.,

c) przeznaczone płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z – zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. i dotyczy składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres; warunkiem jest aby podmiot był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

W związku z trwającą procedurą legislacyjną tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, poniżej przedstawiamy jej założenia, które obecnie nie są obowiązującym prawem. O zmianie tego stanu i wejściu w życie nowych rozwiązań poinformujemy niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

Wg projektu ustawy pomoc ma być skierowana do ograniczonego grona przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą o następujących kodach PKD:

 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
 • 56.10.A restauracje
 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
 • 59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
 • 74.20.Z działalność fotograficzna
 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 • 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A nauka języków obcych
 • 86.10.Z działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D działalność paramedyczna
 • 90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień
 • 90.04.Z działalność obiektów kulturalnych
 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa
 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
 • 93.29.A działalność pokojów zagadek
 • 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
 • 96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy 6.0 to:

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
 • dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie przez 3 miesiące.

Jeśli masz pytania co do Twojej szczególnej sytuacji, nie jesteś pewien czy możesz skorzystać z którychś z udogodnień przewidzianych przez „tarczę”, to zapraszamy do kontaktu z prawnikiem dyżurującym w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości: w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00 oraz w piątki w godz. 7.30-10.30 pod nr. tel.: 32 273 97 82.

Dla Biznesu