Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje o tarczy antykryzysowej 7.0

Od 1 lutego 2021 r. możliwe jest uzyskanie wsparcia dla wybranych branż uznanych za najbardziej dotknięte epidemią COVID-19 w ramach tarczy antykryzysowej 7.0.  

Świadczenia objęte tarczą 7.0 to:

 • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników;
 • świadczenie postojowe;
 • dotacja na koszty bieżące działalności gospodarczej;
 • zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 

Dofinansowanie to kwota 2000 zł miesięcznie na jednego pracownika
– z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Możliwe jest otrzymanie tego świadczenia na okres łączny trzech miesięcy kalendarzowych przypadających od miesiąca, w którym złożono wniosek. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie. Zgodnie z przyjętą definicją pracownikiem jest osoba fizyczna:

 • zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo
 • wykonująca pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Co istotne, przedsiębiorca otrzymujący świadczenie nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

Do uzyskania powyższego dofinansowania uprawnieni są przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność przeważającą odpowiadającą kodami PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Do spełnienia tego warunku miarodajny jest wpis w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Wymienione kody PKD muszą być wskazane jako przeważające;
 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub tym samym miesiącu roku poprzedniego.;
 • którzy do końca 3. kwartału 2019 roku terminowo uregulowali zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy;
 • którzy nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości 
 • wobec których nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wyłącznie w formie elektronicznej. Termin złożenia wniosku do 31 marca 2021 r. 

Świadczenie postojowe

Niezależnie od pozyskania świadczenia postojowego w ramach poprzedniego wsparcia możliwe jest pozyskanie kolejnego świadczenia w ramach tarczy 7.0. Ponowne świadczenie można uzyskać maksymalnie dwa razy. Wysokość jest taka sama jak w przypadku poprzedniego wsparcia: 2080 zł lub 1300 zł. 

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z 
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dwukrotne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy: 

 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Podobnie jak w przypadku dofinansowania do wynagrodzenia pracowników miarodajne dla ustalenia przeważającego rodzaju działalności gospodarczej są dane w bazie REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. 

Wnioski o ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego 2021 roku, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii, jedynie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dotacja na bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej

Świadczenie przeznaczone jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Można je otrzymać jednorazowo w kwocie do wysokości 5.000,00 zł. Dofinansowanie nie jest zależne od pomocy udzielonej w ramach tarczy 6.0. – otrzymanie dotacji w ramach poprzedniej pomocy nie wyklucza możliwości ubiegania się o bieżące dofinansowanie.

Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który:

 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;
 • nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 roku;
 • uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Podobnie jak w sytuacjach opisanych powyżej w ustalenie przeważającego rodzaju działalności dokonywane jest na podstawie bazy REGON wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r. Przychód z tytułu dotacji nie stanowi przychodów rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych). Wniosek o udzielenie dotacji można składać do dnia 31 marca 2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy Powiatowego Urzędu Pracy. 

Dotacja nie podlega zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Dotacja podlega zwrotowi w szczególności jeżeli jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie trzech lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Prawo do zwolnienia z opłacania składek ZUS może przysługiwać na jeden lub dwa miesiące – za styczeń 2021 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące.

Uiszczenie składki nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwolnienie. W razie uwzględnienia wniosku o zwolnienie po opłaceniu składki, można wystąpić z wnioskiem o zwrot nadpłaty. 

Zwolnienie za jeden miesiąc, tj. styczeń 2021 r., przysługuje przedsiębiorcom:

 • zgłoszonym jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.;
 • prowadzącym na dzień 30 listopada 2020 r. działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z;
 • których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy o co najmniej 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • którzy złożyli deklarację rozliczeniową i raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku ich składania);
 • którzy złożyli wniosek RBZ-B7 najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.

Zwolnienie za dwa miesiące, tj. styczeń 2021 r. i grudzień 2020 r., przysługuje przedsiębiorcy, który:

 • został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku;
 • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – w takim przypadku przysługuje zwolnienie za okres;
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania);
 • złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 roku.

Tak, jak w poprzednich świadczeniach, wymieniony kod PKD musi być kodem przeważającej działalności gospodarczej. Dla oceny spełnienia warunku służą dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. 

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 będzie można złożyć do ZUS od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku, wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Źródła opracowania:

 • www.biznes.gov.pl;
 • Rozporządzenie Rady  Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19;
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn. zm.1)).

Dla Biznesu