Informacja o tarczy finansowej PFR 2.0

Wsparcia dla przedsiębiorstw działających w 54 branżach objętych restrykcjami zgodnie z PKD. Wypłaty subwencji dokonywane są od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Wnioski składane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Mikrofirmy:

 1. firmy zatrudniające 1-9 pracowników oraz posiadające obroty lub sumę bilansową za 2019 rok poniżej 2 mln euro;
 2. spadek obrotów o minimum 30 proc w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;
 3. kwota subwencji zależna jest od wielkości spadku przychodów:
  1. 18.000 zł na pracownika w razie spadku o 30-60 proc.
  1. 36.000 zł na pracownika w razie spadku o ponad 60 proc.;
 4. maksymalna kwota subwencji to 324.000 zł;
 5. w razie utrzymania zatrudnienia w 2021 roku możliwość umorzenia do 100 proc.

Małe i średnie firmy:

 1. firmy zatrudniające 10-249 pracowników oraz posiadające obroty poniżej 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro
 2. spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub IV. Kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku
 3. subwencja wypłacana w kwocie 70 proc. straty brutto (przed opodatkowaniem) przedsiębiorstwa za miesiąc od listopada 2020 r. do marca 2021 r. z wyłączeniem rezerwy na aktywa (styczeń 2021 – marzec 2021 r. – na podstawie prognozy)
 4. maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł – nie więcej niż 72.000 zł na pracownika

Weryfikacja branży wg PKD następuje na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji.

Lista kodów PKD zaktualizowana w dniu 5 stycznia 2021 r.  :

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Wymogi dotyczące PKD uznaje się za spełnione, gdy zmiana kodu została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD: 

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Wymogiem niezbędnym do uzyskania subwencji jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r.  W razie braku zatrudnienia w tej dacie przyjmuje się 31 lipca 2020 r. Minimalny wymóg to jedna osoba zatrudniona.

Przy wyliczaniu zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania subwencji za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy (umowa o pracę), jak również osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

W przypadku ubiegania się o subwencję wymagane jest złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla mikrofirm i 144 000 PLN dla MŚP.

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.

 • Wyłącznie dla mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 
 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

Źródła:

 1. https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html
 2. Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm;

Dla Biznesu