Projekt P0046

19.08.2019

Zabrzańskie trasy rowerowe. Łączymy północ z południem. Etap I

Połączenie północy z południem miasta drogami dla rowerów oraz szlakami rowerowymi. Połączenie już istniejących fragmentów tras rowerowych w jedną całość. Etap I — od Mikulczyc, przez Os. Kopernika, Centrum Północ, Centrum Południe do Guido.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0046.
Liczba głosów: 3 179.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja robót planowana jest w ramach zadania „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
499 718,00 zł

Wartość po weryfikacji:
499 718,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie dotyczy

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Projekt ogólnomiejski

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ciąg ulic wraz z przejazdami: Ofiar Katynia, Kopalniana, Brygadzistów, Tarnopolska, św. Wawrzyńca, Nadrzeczna, Zwycięstwa, Mickiewicza, Drobna, 11 Listopada, Heweliusza, al. Korfantego, Niedziałkowskiego, Dubiela, Staromiejska, Wolności, gen. De Gaulle’a, 1 Maja, Królewska, Brodzińskiego, Bohaterów Warszawskich, Chodkiewicza, Sądowa, Sierlotkim Roosevelta, Reymonta, Przemysłowa, Ślęczka, Przemysłowa, Rondo Sybiraków, Winklera.

Informacje uściślające lokalizację:
Zgodnie z załącznikiem nr 1. Ze względu na trudny charakter inwestycji oraz problemy z niewystarczającą ilością miejsca na przebieg trasy. Może on być podyktowany wskazówkami społeczności lokalnej danego rejonu miasta, wskazówkami organizacji skupiających się wokół tematyki rowerowej lub z uwagi na uwarunkowania techniczne lub prawne.

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/44/18


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnic przez które przebiega trasa (Mikulczyce, os. Mikołaja Kopernika, Centrum Północ, Centrum Południe oraz Guido) oraz tych usytuowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, np. Rokitnica, Helenka, Os. Tadeusza Kotarbińskiego i Kończyce.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Brak jest aktualnych danych nt. ilości osób poruszających się po Zabrzu na rowerze. Z uwagi na zasięg oddziaływania projektu można przypuszczać, że beneficjentami będzie zdecydowana większość zabrzańskich rowerzystów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny. Koncepcja przebiegu i charakteru trasy była współtworzona wraz z osobami skupionymi wokół tematyki rowerowej, m. in. z przedstawicielami Zabrzańskiej Masy Krytycznej i Gliwickiej Rady Rowerowej. Wniosek zakłada budowę drogi dla rowerów głównie o nawierzchni asfaltowej o szerokości min. 2 metrów i grubości 4 lub 6 cm. W kilku miejscach, gdzie przemawiają za tym uwarunkowania techniczne, dopuszcza się wyznaczenie szlaków rowerowych, pasa i kontrapasa ruchu rowerowego oraz ciągów pieszo-rowerowych. Wnioskodawca dopuszcza realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tak aby jedna firma była odpowiedzialna za projekt i wykonanie inwestycji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Polepszenie komunikacji w mieście. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polepszenie wizerunku miasta.


Treść oceny wniosku:
Zakres rzeczowy projektu P0046 obejmował 24 odcinki trasy rowerowej na kierunku Pn-Pd miasta Zabrze o łącznej długości ok. 3 434 m, w terenie silnie zurbanizowanym, wraz z propozycją wykonania alternatywnych odcinków w przypadku stwierdzenia problemów (technicznych, kosztowych, prawnych) eliminujących/dyskwalifikujących zaproponowany przebiego trasy. Wycena kosztów ― ujęta we wniosku, odbiegała od danych będących w dyspozycji MZDiII.
Z uwagi na powyższe okoliczności odbyło się spotkanie robocze w siedzibie MZDiII, na którym omówiono z autorem projektu problematykę związaną z oceną wniosku i ewentualną jego realizacją w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w wyniku głosowania mieszkańców. Przedstawiono autorowi argumanty w zakresie realnych kosztów budowy ścieżek rowerowych na przykładzie opracowanej dokumentacji. Ustalono, że na obecnym etapie (brak dokumentacji projektowej) nie jest możliwa rzetelna ocena wniosku w zakresie kosztów i proponowanych rozwiązań technicznych oraz przebiegu trasy z uwagi na mocno rozbudowany zakres projektu. Zaznaczono, że oszacowanie realnych kosztów budowy tras rowerowych będzie możliwe dopiero na etapie wykonania prac projektowych. Według szacunków MZDiII ― wskazanych na konkretnych przykładach ― koszt budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów na wytyczonej przez wnioskodawcę trasie może wynosić nawet kilkaset złotych za 1 mb, ponieważ trasa przebiega odcinkami w pasie drogowym (w obrębie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej).
Poinformowano, że wniosek może zostać warunkowo pozytywnie zaopiniowany jako merytorycznie zasadny oraz wpisujący się w zamierzenia Miasta Zabrze w zakresie rozbudowy sieci scieżek rowerowych. W systuacji przegłosowania wniosku i skierowaniu zadania do realizacji, mając na uwadze kwotę wniosku 499 718 zł, prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie jedynie ograniczonego zakresu zadania ― dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanych robót (kilku etapów z zaprojektowanego zakresu określonego Etapem I). Przedstawiono wnioskodawcy propozycję rekomendowanych tras w obrębie Centrum Miasta (plany pod koniec zeskanowanego dokumentu wniosku).
MZDiII zarekomendowało wytypowanie „priorytetowych odcinków” do opracowania i realizacji:
    a. połączenie od ul. Brygadzistów do ul. Heweliusza (cd. trasy Aleja W. Korfantego),
    b. dostosowanie ul. gen. de Gaulle’a do ruchu rowerowego (wytyczenie i oznakowanie trasy),
    c. połączenie ścieżki rowerowej w ul. Wolności (Centrum) z trasami a. i b.
W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu ― z uwagi na powyższe uwarunkowania ― MZDiII nie wnosi o zmianę kwoty łącznej projektu tj. 499 718 zł, jednakże wskazuje, że w ramach tej kwoty zakładamy:
  ― koszt prac projektowych szacujemy na ok. 50 000 zł (na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen),
  ― nadzór inwestorski szacujemy na 15 000 zł,
  ― roboty budowlane na kwotę ok. 434 000 zł.


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów