Projekt P0042

19.08.2019

Szkolny plac zabaw w SP 8

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. Plac ma zostać wyposażony w urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci (wieża z drabinkami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią i huśtawką, urządzenia do ćwiczeń).

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — IV edycja (na rok 2018). Wniosek nr P0042.
Liczba głosów: 214.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Sylwia Długosz

Maksymalna wartość projektu w tej kategorii (z uwzględnieniem dzielnicy i możliwości realizacji przez dwa lata):
250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
70 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
76 500,00 zł

Czy ten projekt jest projektem dwuletnim:
Nie

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ edukacja;
⇒ sport;
⇒ przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ulica księdza Józefa Wajdy 7

Informacje uściślające lokalizację:
Teren zielony za budynkiem szkoły.

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki 2430/93 2431/87

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/42/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Szkolny plac zabaw będzie ogólnodostępny, dlatego swoim zasięgiem objąć może wszystkich najmłodszych mieszkańców Zabrza. Każde dziecko od 3 do lat 12 pod opieką rodzica lub nauczyciela będzie mogło skorzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Ponadto z inwestycji skorzystają:
— najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu,
— najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum Północ,
— mieszkańcy osiedla przy ulicy Barbary,
— zabrzańskie przedszkolaki.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo określona liczba osób korzystających z placu zabaw to kilka tysięcy dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
— w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
— zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
— zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
— zaśmiecania terenu,
— niszczenia i uszkadzania roślinności,
— dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
— zakłócania spokoju i porządku publicznego,
— palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
— wprowadzania zwierząt,
— spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
— przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora SP 8.
7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 15.30, uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli! W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urządzeń rekreacyjnych należy odpowiednio przygotować usuwając zbędną zieleń. Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnię piaskową i zieloną. Plac na którym powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w obrębie usytuowania urządzeń rekreacji. Planowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na walory przyrodnicze obszarów otaczających plac zabaw jak również nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Dojazd i dojście do działki odbywać się będzie z istniejącej drogi do szkoły. Projektowany plac zabaw ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, również nie pozbawia właścicieli sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Plac zabaw jest w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Na części działki objętej opracowaniem nie występuje uzbrojenie w związku z tym możliwości rozmieszczenia urządzeń służących rekreacji i wypoczynku dzieci są niczym nie ograniczone. Na terenie działki zlokalizowane będą urządzenia służące do rekreacji najmłodszym, dodatkowo kosz na śmieci, ławki i tablica informacyjna oraz monitoring. W otoczeniu istniejąca zieleń będzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych. Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków. Elementy fundamentowe urządzeń należy osadzić w gruncie po wykonaniu robót związanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni. Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być wypoziomowane. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat oraz instrukcje montażu z określeniem strefy bezpieczeństwa. Urządzania należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Zobacz wniosek