P0006

19.08.2019

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10 ― II etap

Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy. Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod bosko mini do piłki nożnej o wymiarach 23m x 38 m= 874 m sześć. Wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VI edycja (na rok 2020). Wniosek nr P0006.
Liczba głosów: 1 285.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na dzień 30 listopada 2020 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
300 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ sport;
⇒ zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ — dzielnica „duża”

Nazwa dzielnicy:
ul. Gdańska 10

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
553/15 KW 23229

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/20


Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2018/2019 uczy się 594 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych o profilu lekkoatletycznym. Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy szkolnej. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób korzystających z boiska, tj.:
– uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno-sportowe w czasie wakacji,
– rodziny uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
– okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (529 w roku szkolnym 2018/2019), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji.
Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i istniejącym już placu zabaw.
Nowoczaesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się z swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdorwego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Treść oceny wniosku:
W celu realizacji II etapu zadania konieczna jest wycinka drzewa kolidującego z bieżnią. Szkoła już rozpoczęła procedurę uzyskania decyzji na wycinkę drzewa.
W pliku z zeskanowanym wnioskiem zamieszczono zaktualizowany kosztorys.

Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów