Projekt 4 (P0074)

14.08.2019

Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego

Dokończenie adaptacji terenu wokół siłowni zewnętrznej, który będzie pełnił funkcję miejsca rekreacyjno – integracyjnego, uzupełnionego o ogrodzony plac zabaw przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz zagospodarowany teren zielony.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0074.
Liczba głosów: 2007.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończono, powstały obiekt przekazano do użytku.
Informacja wg stanu na dzień 23.06.2016r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Fotogaleria

Wartość projektu wg wniosku:
499 702,00 zł

Wartość po weryfikacji:
499 702,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
491 522,78 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska; przestrzeń publiczna; Rekreacja i odpoczynek

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Kotarbińskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie oraz jej okoliczne tereny

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Działki ewidencyjne o numerach: 6170/9; 6171/9; 668/9; 6169/9; 6173/12

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszyskim na mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego, lecz z uwagi na fakt, że będzie to jedyny w Zabrzu plac zabaw w pełni przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych zakłada się, że będzie wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na usytuowanie terenu na świeżym powietrzu, potencjalna ilość uczestników będzie różnić się w zależności od warunków pogodowych. Mając na uwadze ogólną liczbę mieszkańców dzielnicy oraz usytuowanie przy Przedszkolu nr 48 z oddziałami integracyjnymi w miesiącach z przewagą dni ciepłych lub suchych ilość uczestników szacuje się na ok. 1,5 tys. osób miesięcznie. W miesiącach z przewagą dni zimowych lub deszczowych na ok. 500 osób miesięcznie.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. Opracowanie projektu
2. Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej
3. Stworzenie ścieżek pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
4. Wyrównanie terenu pod plac zabaw i jego okolice
5. Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe uwzględniające potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz nawierzchnię syntetyczną
6. Montaż oświetlenia terenu
7. Ogrodzenie terenu placu zabaw
8. Wytyczenie alejek na terenie centrum oraz ciągów komunikacyjnych do sąsiednich ulic
9. Uporządkowanie terenu zieleni
10. Postawienie ławek i koszy na śmieci
11. Uporządkowanie drzewostanu i ukwiecenie terenu
12. Instalacja monitoringu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Brak na terenie Osiedla Kotarbińskiego miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych warunkach, a także wpłynęłyby na integrację mieszkańców Osiedla. W chwili obecnej w okolicach terenu objętego wnioskiem, znajdującego się jednocześnie w centrum Osiedla, powstały dzikie wysypiska śmieci, a przemieszczanie się w tych rejonach późną porą budzi niepokój mieszkańców. Na terenie Zabrza brak jest również placu zabaw przystosowanego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, co powoduje niejednokrotnie poczucie odtrącenia i wyłączenia członków takich rodzin. Przewidywane cele do osiągnięcia:
– stworzenie miejsca integracji dla całych rodzin w centralnej części osiedla
– stworzenie kolejnego miejsca rekreacji w ciągu Park Dubiela – Kąpielisko Leśne
– powstanie placu zabaw przystosowanego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych na terenie osiedla, a dzięki temu wzbudzenie w tych rodzinach poczucia wspólnoty i zachęcenie ich do integracji osiedlowej
– likwidacja barier dla dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie włączenia się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw
– nauka szacunku i tolerancji