Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
02.07.2021 | 16:00
Kino Roma

“W co grają ludzie”

Reżyser:Jenni Toivoniemi
Scenariusz:Jenni Toivoniemi
Gatunek:Komedia
Produkcja:Finlandia
Czas trwania:1:57

Grupa do­brych przy­ja­ciół po­sta­na­wia zor­ga­ni­zo­wać przy­ję­cie nie­spo­dzian­kę z oka­zji zbli­ża­ją­cych się uro­dzin Mitzi. Pełen no­stal­gii week­end spę­dzo­ny w idyl­licz­nie po­ło­żo­nym domu ma przy­po­mnieć bo­ha­te­rom czasy, kiedy byli na­sto­lat­ka­mi. Czy coś może pójść nie tak?

Z pew­no­ścią, zwłasz­cza, że ju­bi­lat­ka nie wy­da­je się za­chwy­co­na po­my­słem grupy. Sko­ło­wa­na ko­bie­ta li­czy­ła ra­czej na spo­koj­ny week­end, a na to naj­wy­raź­niej się nie za­no­si. Na­pię­cie wzra­sta z chwi­lą, gdy jej naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka Ve­ro­ni­ka po­ja­wia się ze swoim nowym chło­pa­kiem Mi­ka­elem.

Zna­jo­me oto­cze­nie i dawne ry­tu­ały spra­wia­ją, że bo­ha­te­ro­wie za­po­mi­na­ją na chwi­lę o do­ro­sło­ści. Wspól­nie spę­dzo­ny czas zmusi ich jed­nak do po­now­nej oceny prze­szło­ści i te­raź­niej­szo­ści.

W co grają ludzie