Kalendarium wydarzeń
Kultura
Czwartek
24.11.2022 | 20:00
Kino Roma

Ri­mi­ni

Reżyseria:Ulrich Seidl
Sceanraiusz:Ulrich Seidl / Veronika Franz
Gatunek:Dramat
Produkcja:Niemcy / Austria / Francja
Obsada:Michael Thomas, Tessa Göttlicher, Hans-Michael Rehberg, Inge Maux
Czas trwania:1:54
Nagrody:Ber­li­na­le 2022
NO­MI­NA­CJE 
Złoty Niedź­wiedź – Udział w kon­kur­sie głów­nym Ulrich SeidlMa­na­ki Bro­thers 2022
NO­MI­NA­CJE 
Złota Ka­me­ra – Udział w kon­kur­sie głów­nym Wol­fgang Tha­ler

Ri­mi­ni Ulri­cha Se­idla wej­dzie do kin już w naj­bliż­szy pią­tek. Re­ży­ser, który lubi ob­na­żać ludz­kie sła­bo­ści i po­ka­zy­wać ciem­ne stro­ny ota­cza­ją­ce­go nas świa­ta, i tym razem nie za­wo­dzi. Wa­ka­cyj­ny wło­ski ku­rort sfil­mo­wa­ny jest zimą, we mgle i śnie­gu, a hi­sto­ria którą opo­wia­da Seidl, mrozi krew w ży­łach. Tym za­bie­giem re­ży­ser chce zwró­cić uwagę na kilka waż­nych te­ma­tów. 

Rimini