Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
18.06.2021 | 16:00
Kino Roma

“Ostatni komers”

Reżyseria:Dawid Nickel
Scenariusz:Dawid Nickel
Gatunek:Dramat / Obyczajowy
Produkcja:Polska

Ostat­ni ty­dzień szko­ły w gim­na­zjum w małym pol­skim mia­stecz­ku. W ocze­ki­wa­niu na im­pre­zę (ko­mers) grupa uczniów spę­dza czas na miej­skim ba­se­nie. W ciągu kilku dni za­sma­ku­ją za­uro­czeń, od­rzu­ce­nia i pierw­szych za­wie­dzio­nych na­dziei. Zapis ich do­świad­czeń jest zwień­cze­niem okre­su gim­na­zjal­ne­go i por­tre­tem współ­cze­snej mło­dzie­ży po­szu­ku­ją­cej toż­sa­mo­ści, przy­na­leż­no­ści i więzi.

Ostatni komers