Kalendarium wydarzeń
Kultura
Czwartek
19.08.2021 | 19:00
Kino Roma

“Mój piękny syn”

Reżyser:Felix Van Groeningen
Scenariusz:Luke Davies / Felix Van Groeningen
Gatunek:Dramat
Produkcja:USA

“Mój pięk­ny syn” opo­wia­da hi­sto­rię ro­dzi­ny, która musi zmie­rzyć się z uza­leż­nie­niem do­ra­sta­ją­ce­go chło­pa­ka. To opo­wieść o na­sto­lat­ku, który po­szu­ku­je swo­jej drogi, o ma­rze­niach, które pro­wa­dzą go na skraj prze­pa­ści, a także o mi­ło­ści ro­dzi­ców, któ­rzy nie po­tra­fią wy­pu­ścić swego dziec­ka z objęć. To pierw­szy tak szcze­ry, praw­dzi­wy i po­ru­sza­ją­cy film o ro­dzi­nie, bez­wa­run­ko­wej mi­ło­ści, dumie, roz­cza­ro­wa­niach i na­dziei.

Mój piękny syn