Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
19.11.2021 | 16:00
Kino Roma

Mikołaj w każdym z nas 2

Reżyser:Andrea Eckerbom
Scenariusz:John Kåre Raake
Gatunek:Familijny
Produkcja:Norwegia
Czas trwania:1:10

Hi­sto­ria o małej wio­sce ja­kich wiele. Lecz tutaj dzie­je się coś dziw­ne­go – lu­dzie za­czy­na­ją za­po­mi­nać… Coraz bar­dziej i bar­dziej. W tym roku za­po­mnie­li o tym, że zbli­ża­ją się Świę­ta. Tylko Eliza jesz­cze pa­mię­ta i tylko ona może przy­wró­cić miesz­kań­com pa­mięć o tym pięk­nym, świą­tecz­nym cza­sie każ­de­go roku.

Mikołaj w każdym z nas 2