Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
21.05.2021 | 16:00
Kino Roma

“Kłamstewko”

Reżyseria:Lulu Wang
Scenariusz:Lulu Wang
Gatunek:Dramat / Komedia
Produkcja:Chiny / USA
Czas trwania:98 min

Kłam­stew­ko” – Po­cząt­ku­ją­ca 30-let­nia pi­sar­ka chiń­skie­go po­cho­dze­nia miesz­ka na Bro­okly­nie i cho­ciaż ro­dzin­ne mia­sto już dawno zo­sta­wi­ła w prze­szło­ści, nadal jest bar­dzo przy­wią­za­na do swo­jej babci. Nagle oka­zu­je się, że jest ona cięż­ko chora i wkrót­ce opu­ści ten świat. Nie chcąc za­smu­cać star­szej ko­bie­ty, bli­scy po­sta­na­wia­ją prze­mil­czeć tę przy­krą wia­do­mość. Żeby ze­brać całą ro­dzi­nę w jed­nym miej­scu, aby każdy miał czas na po­że­gna­nie z uko­cha­ną bab­cią, nie ujaw­nia­jąc przy tym praw­dzi­we­go po­wo­du owego spo­tka­nia, ro­dzi­na de­cy­du­je się na ty­tu­ło­we kłam­stew­ko. Ofi­cjal­nym po­wo­dem za­pro­sze­nia wszyst­kich krew­nych jest fał­szy­wy ślub jed­ne­go z wnu­ków cho­rej. Chło­pak jest da­le­ki od myśli o ożen­ku, jed­nak czego nie zrobi się dla uko­cha­nej babci.

„Kłam­stew­ko” to wy­jąt­ko­wo barw­ny film, zdol­ny jed­no­cze­śnie roz­ba­wić swego widza prze­wrot­nym hu­mo­rem i wzru­szyć głę­bo­ko­ścią prze­ka­zu!

Kłamstewko