Trwa nabór do Akademii Menadżera 2

15.06.2021

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP z województwa śląskiego do skorzystania z możliwości pozyskania 80% dofinansowania na usługi rozwojowe, jakie stwarza projekt Akademia Menedżera 2 – Makroregion 4.

Obecnie uruchomione nabory dedykowane są dla mikro i dla małych przedsiębiorstw. Zaproszenie kierujemy szczególnie do małych przedsiębiorców (wielkość zatrudnienia poniżej 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro), na których czeka po 24 tys. zł dofinansowania (w formie refundacji 80% kosztów) na usługi rozwojowe przedsiębiorstwa zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych (analiza rozwoju przedsiębiorstwa plus doradztwo/szkolenia/studia podyplomowe; bądź bez analizy jeśli firma posiada aktualną analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zbieżną z wymaganiami projektu). Zgłoszenia mikroprzedsiębiorstw przyjmowane są obecnie na listę rezerwową.

  • Celem głównym Projektu AM2 jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MŚP poprzez podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze;
  • W ramach projektu przewidziano kilka naborów dla przedsiębiorstw różnych wielkości w obrębie MŚP; kolejny nabór przewidywany jest na jesień;  projekt będzie realizowany do końca czerwca 2022 roku;
  • Projekt Akademia Menedżera MŚP 2 – Makroregion adresowany jest do przedsiębiorców sektora MŚP z województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego (partnerzy projektu dla poszczególnych województw to odpowiednio: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i Opolska Izba Gospodarcza);

Szczegóły projektu oraz dokumentację do wglądu znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/akademia-menedzera-2/

Informacje o projekcie można uzyskać pod numerem Infolinii
tel.: (42) 208 06 06,
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl
Doradca Lokalny: tel.: (32) 781-48-66, (32) 351-11-86;
e-mail: doradztwo@rig.katowice.pl