Plebiscyt “Tytani Społeczni Zabrza 2020”

26.02.2021

W przeddzień Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych, przypadającego 27 lutego, w zabrzańskim Ratuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza 2020. Głosami zabrzańskich organizacji pozarządowych tytuł Tytana Społecznego Zabrza 2020 r. w kategorii „Organizacja pozarządowa roku 2020” otrzymała Fundacja Pomost.

W tym roku plebiscyt miał na celu uhonorowanie organizacji pozarządowej, która pomimo pandemii COVID-19 podejmuje istotne i zróżnicowane wyzwania społeczne oraz działania na rzecz zabrzańskiej społeczności lokalnej.

Idea plebiscytu Tytani Społeczni Zabrza narodziła się w Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie organizacji pozarządowej podejmującej istotne i zróżnicowane wyzwania i inicjatywy społeczne. Zgłoszeń do plebiscytu dokonywać mogą tylko organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie miasta Zabrza.

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców, w 2020 r. organizacje pozarządowe zrealizowały zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości ok. 10,5 mln zł – przypomniała podczas uroczystego wręczenia statuetki Tytana Społecznego Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta.

Okolicznościowa statuetka Tytana Społecznego Zabrza została wykonana przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA w Zabrzu, gdzie realizuje się zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W Zabrzu zarejestrowanych jest 370 organizacji pozarządowych. W ub. roku ok. 130 zrealizowało zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji ze środków miejskich w wysokości ok. 10,5 mln zł. 

Tegoroczny laureat plebiscytu “Tytani Społeczni Zabrza 2020” – Fundacja Pomost z Zabrza, jako kontynuator działalności Stowarzyszenia pod tą samą nazwą, jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji pozarządowych na Śląsku. Od 2012 roku realizuje szereg działań dotyczących szeroko rozumianej reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie byłych więźniów.

Fundacja prowadzi grupy wsparcia i zajęcia profilaktyczne na terenie jednostek penitencjarnych oraz ośrodek readaptacyjny (SOR) dla byłych osadzonych w Zabrzu, w tym także punkt konsultacyjny dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. SOR działa całodobowo, praca z Podopiecznymi podejmowana jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów readaptacji, psychologów, psychoterapeutów, specjalistów psychoterapii uzależnień, trenerów, z użyciem m.in. metody społeczności korekcyjnej oraz metody towarzyszenia indywidualnego specjalisty readaptacji. 

Ważnym elementem działalności Fundacji Pomost jest tworzenie ekosystemu pomocowego. Z inicjatywy Fundacji powstał zespół interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli Fundacji Pomost, Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz kuratorów, którego celem jest objęcie Podopiecznych kompleksowym wsparciem. 

Fundacja współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w ramach wdrożenia modelowej pracy z osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne, opartej na teoretycznym komplecie innowacyjnych narzędzi wypracowanych przez naukowców KUL. W ramach sprofesjonalizowania pomocy oraz przełożenia praktyki na teorię, fundacja jako partner wraz
z miastem Zabrze (lider: Fundacja Rozwoju KUL) realizowała projekt ,,Employment Bridge to the future” , który realizowany był z PO WER. Projekt zakładał wypracowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania mającego na celu zwiększenie efektywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej więźniów i zakończył się sukcesem, co potwierdza otrzymana
z Centrum Projektów Europejskich rekomendacja. 

W 2019 roku wspólnie z Fundacją Rozwoju KUL Fundacja podpisała porozumienie z Miastem Zabrze,  reprezentowanym przez Panią Prezydent Małgorzatę Mańka-Szulik oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego na rzecz rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego. 

W 2020 roku Fundacja Pomost była jednym z inicjatorów zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji, w ramach którego wypracowano szereg rekomendacji praktycznych dla umożliwienia zainicjowania, rozwijania oraz wdrożenia innowacyjnych przedsięwzięć
w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, readaptacji skierowanych do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwotnie w skład zespołu weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Służby Więziennej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacji Synergium, Fundacji Pomost, Centrum Projektów Europejskich oraz Urzędu Miasta Zabrze. 

W 2020 roku także Fundacja Pomost wraz z Fundacją Synergium przy ścisłej współpracy z KUL powołała Instytut Readaptacji, którego zadaniem jest szkolenie specjalistów readaptacji oraz wdrażanie kolejnych ośrodków readaptacji na terenie całego kraju. 

Rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2020, pamiętaj: w tym roku aż 39 zabrzańskich organizacji pozarządowych (NGOs) uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku. W ubiegłym roku z tego tytułu 35 organizacji otrzymało ponad 1,75 mln zł. Środki te są niezmiernie ważne, bo m.in. właśnie dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.