Nowelizacja prawa budowlanego!

22.09.2020

19 września br. wejdzie w życie ustawa uchwalona 13 lutego br., która w daleko idący sposób modyfikuje dotychczas obowiązujące przepis ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Nowelizacja przede wszystkim upraszcza proces inwestycyjny, wprowadza bowiem katalog inwestycji przeprowadzanych na podstawie pozwolenia, zgłoszenia i bez żadnych formalności. Nowela przewiduje też wprowadzenie nowego projektu budowlanego. Przez kolejny rok można jednak korzystać z projektów opracowanych według dotychczasowych zasad.

Od 19 września nastąpi zmiana legalnej definicji obszaru oddziaływania obiektu, co w założeniu ma ograniczyć krąg osób uprawnionych do występowania w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia na budowę. Warto przypomnieć, że art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego określa, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są obok inwestora właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanego obiektu.

W dotychczasowym brzemieniu przepisów obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

W praktyce powodowało to liczne problemy z właściwym zdefiniowaniem strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, co niejednokrotnie znacznie wydłużało cały proces. Wynikało to przede wszystkim z braku jasnego określenia uprawnień właścicieli działek sąsiednich, którzy fakt ten mogli wykorzystywać dla torpedowania procesu budowlanego.

W nowym brzmieniu z definicji usunięte zostały słowa – „w zagospodarowaniu”. W związku z tym zgodnie z nową definicją obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Powyższy zabieg legislacyjny ma spowodować, iż stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę będzie tylko inwestor. Właściciele (użytkownicy wieczystości oraz zarządcy) nieruchomości sąsiednich będą stronami tego postępowania tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że projektowana inwestycja spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy nieruchomości sąsiednich z uwagi na treść przepisów techniczno-budowlanych, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.