Zapraszamy do zgłaszania projektów SECAP Zabrze

04.08.2020


Prezydent Miasta Zabrze informuje o przystąpieniu do opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze”. Wykonawcą dokumentu jest konsorcjum firm: Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz ENERGOEKSPERT Sp. z o.o., działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do pozyskiwania danych niezbędnych do opracowania ww. „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze”.

Dokument będzie obejmować określenie długofalowej strategii pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów PM10 oraz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Ponadto opracowanie będzie zawierało wyniki bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń dla całego miasta, a także przedstawi możliwe warianty rozwoju pod względem energetycznym i emisyjnym.

Przede wszystkim jednak opracowanie będzie wskazywać na konkretne działania konieczne do realizacji w ramach ograniczenia wpływu miasta oraz podmiotów funkcjonujących na jego terenie na klimat ziemi. Działania będą miały zarówno charakter zapobiegawczy jak i naprawczy. Tak duży i ambitny zakres opracowania wymaga rzetelnego i wielowymiarowego podejścia z uwzględnieniem potrzeb podmiotów funkcjonujących na terenie miasta.


W związku z powyższym zapraszamy (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, ekologiczne i inne) do przekazywania informacji na temat planowanych w latach 2020 – 2030 na terenie Zabrza działań i przedsięwzięć w następującym zakresie:

  •  poprawa efektywności energetycznej budynków (mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i inne) w wyniku np. termomodernizacji; zmiany sposobu ogrzewania; wykorzystania OZE itp.,
  •  ograniczenie niskiej emisji (np. likwidacja palenisk węglowych),
  •  rozwój transportu publicznego oraz systemu zarządzania ruchem,
  •  rozwój terenów zieleni oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta,
  •  modernizacja i rozwój sieci dystrybucji ciepła oraz źródeł wytwórczych,
  •  działania informacyjne i edukacyjne w zakresie racjonalizacji i efektywnego wykorzystania energii oraz ochrony środowiska,
  •  gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta,
  •  modernizacja i rozwój sieci systemu elektroenergetycznego,
  •  modernizacja i rozwój sieci systemu gazowniczego,
  •  rozwój elektromobilności.

Ujęcie w SECAP Państwa przedsięwzięć może ułatwić ubieganie o środki unijne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2021 – 2027).

Informacje na temat planowanych na terenie miasta działań można przekazywać poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego pod adresem:
secapzabrze.ankietaplus.pl

Prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego zadania. Po uzupełnieniu danych dla jednego zadania należy wcisnąć przycisk GOTOWE na końcu strony, a następnie przystąpić do wypełniania ankiety dla kolejnego przedsięwzięcia. UWAGA – brak możliwości edytowania przesłanych odpowiedzi! W przypadku przesłania błędnej odpowiedzi prosimy o kontakt.

W przypadku potrzeby uszczegółowienia przekazanych danych Wykonawca może kontaktować się z osobą wskazaną w ankiecie.

Prosimy o przekazywanie informacji do 17 sierpnia 2020 r. W razie pytań informacji dotyczących opracowania udziela:
• ze strony wykonawcy – p. Adam Motyl, tel. 797 271 574, mail: a.motyl@fewe.pl,
• ze strony Miasta Zabrze – p. Olga Klemczak, tel. 32 273 96 60, mail: oklemczak@um.zabrze.pl