Ustawa o dodatku solidarnościowym

17.07.2020

19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ostatecznie a Prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa przewiduje świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie dla osoby, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:
1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Osoby uprawnione do dodatku, aby go otrzymać nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym, przy czym nie dotyczy to osób bezrobotnych oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny.

Dodatek solidarnościowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., przy czym nie wcześniej niż za miesiąc kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego.

Aby skorzystać z dodatku należy złożyć wniosek o jego wypłatę do ZUS.
Dodatek solidarnościowy jest zwolniony z podatku dochodowego.