XI sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

20.08.2019

26 sierpnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostaną przedłożone trzydzieści dwa projekty uchwał w nst. sprawach:

1) przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Zabrze;
2) określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Zabrze;
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze;
4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze;
5) zmiany Uchwały XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze;
6) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze pod nazwą „Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu”;
7) nadania statutu Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zabrzu;
8) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 Dom w Zabrzu”;
9) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 Dom w Zabrzu;
10) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 Mieszkanie w Zabrzu”;
11) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Mieszkanie w Zabrzu;
12) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 Mieszkanie w Zabrzu;
13) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 Mieszkanie w Zabrzu;
14) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 Mieszkanie w Zabrzu”;
15) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 Mieszkanie w Zabrzu;
16) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5 Dom w Zabrzu”;
17) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5 Dom w Zabrzu;
18) zmiany uchwały Nr LVIII/726/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.09.2006 r. w sprawie nadania statutu Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
ul. Kruczkowskiego 35;
19) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7 Mieszkanie w Zabrzu”;
20) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 7 Mieszkanie w Zabrzu;
21) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8 Mieszkanie w Zabrzu”;
22) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 8 Mieszkanie w Zabrzu;
23) zmiany Uchwały Nr XLIV/487/17 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 10.07.2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Zabrzu;
24) utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Zabrze „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 10 Nasz Drugi Dom”;
25) nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 10 – Nasz Drugi Dom;
26) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Rozwoju Rodziny”;
27) nadania statutu Centrum Rozwoju Rodziny;
28) utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Informacji Kulturalnej i nadania
jej statutu;
29) przyjęcia zmian w statucie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu;
30) przyjęcia zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu;
31) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zabrze”;
32) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze.