Projekt 6 (P0096)

17.08.2019

Przyjazna ulica Skłodowskiej – Curie

Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej-Curie, przy akademiku i budynkach mieszkalnych aż do ul. Chełmońskiego, likwidacja „dzikiego” parkingu na terenach zielonych, budowa 33 miejsc parkingowych, udostępnienie istniejącego parkingu przy IPIŚ.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0096.
Liczba głosów: 1 840.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Dnia 7 marca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokonano uzgodnienia koncepcji z wnioskodawcami projektu. Dokumentację projektową odebrano. Zgłoszono zamiar wykonania robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie uprawomocniło się. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Dokonano wyboru wykonawcy robót. Podpisano umowę. Dnia 16 listopada 2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Prace w toku.
Informacja wg stanu na dzień 01.12.2016 r.

Zaawansowanie rzeczowe robót – powyżej 50%. Ze względu na zbieżność robót z inwestycją polegającą na budowie gazociągu w obrębie placu parkingowego wstrzymano prace do czasu zakończenia budowy gazociągu. Uzgodniono wznowienie robót budowlanych w kwietniu br. oraz oddanie całego zadania do użytkowania na przełomie m-cy V / VI 2017 r.
Informacja wg stanu na dzień 08.05.2017 r.

Roboty zakończono w czerwcu 2017 r. Inwestycję oddano do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 08.08.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
82 428,00 zł

Wartość po weryfikacji:
82 428,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
91 592,11 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska; przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Chełmońskiego

Informacje uściślające lokalizację:
5526/19, 4663/19, 7264/22, 7266/22, 511/65, 7270/23, 7271/23

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/09/16.


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ulic: Skłodowskiej-Curie, Żnieńskiej, Chełmońskiego oraz studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprawi i uporządkuje teren wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Chełmońskiego. Rozwiąże problem dzikich parkingów, a jednocześnie niszczenia zieleni miejskiej poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz udostępnienie istniejących. Projekt uczyni bardziej przyjazną ulicę Skłodowskiej-Curie dla jej mieszkańców i ich gości.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja obejmuje:
– stworzenie projektu parkingów i nowych chodników,
– budowę ogólnodostępnych miejsc parkingowych, chodników stanowiących dojście do nowych i istniejących parkingów,
– rewitalizację zieleni, posianie trawników, posadzenie żywopłotu,
– odpowiednie oznakowanie oraz egzekwowanie przestrzegania przepisów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie następuje stopniowa degradacja zieleni. dzieje się to na skutek niszczenia trawników i przez parkujące samochody. Powodem jest m.in. brak miejsc parkingowych oraz niewyciąganie konsekwencji wobec osób niszczących zieleń. Okoliczni mieszkańcy, przechodnie i goście przejeżdżający ulicą widzą coraz większy bałagan, zniszczone pobocza i błoto zamiast zieleni, brak dbałości o przestrzeń publiczna.
Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zadbanie o zdewastowana zieleń miejską,
– uczynienie okolicy bardziej przyjaznej dla mieszkańców,
– stworzenie „cywilizowanych” miejsc parkingowych z zachowaniem istniejącego drzewostanu,
– uprzątnięcie i udostępnienie istniejącego lecz oddalonego parkingu,
– likwidacja przyczyny powstawania „dzikich” parkingów, a tym samym stworzenie możliwości skutecznego egzekwowania prawa przez Straż Miejską.