Rzecznik przedsiębiorców

21.11.2018

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem powołanym w związku z wejściem w życie pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu", na którą składają się: Prawo przedsiębiorców, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Rzecznik ma pełnić rolę gwaranta instytucjonalnego zasad i praw wyrażonych w Konstytucji Biznesu i dać większą swobodę w prowadzeniu działalności przez mikro i małych przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP ma w szczególności działać na rzecz realizacji zasad:
• wolności działalności gospodarczej,
• pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej,
• bezstronności i równego traktowania,
• zrównoważonego rozwoju,
• zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP powinien stać na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Do zadań Rzecznika MŚP należy:
• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
• inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;
• podejmowanie innych działań, takich jak:

◦ występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;
◦ występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej;
◦ informowanie właściwych organów nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;
◦ występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7sędziów lub innym odpowiednim składzie jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą ich orzekania
◦ wnoszenie skargi nadzwyczajnej
◦ występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
◦ występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenie skargi i skargi kasacyjnej do sądów administracyjnych, a także uczestniczenie w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;
◦ wystąpienie z żądaniem wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu;
◦ informowanie właściwych organów o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

o ile służą one ochronie praw przedsiębiorców.

Organy, do których się zwróci Rzecznik, mają obowiązek poinformować go w ciągu maksymalnie 30 dni o podjętych przez nich działaniach bądź ich stanowisku w przedmiotowej sprawie, zobowiązane są także do udzielenia wyjaśnień (np. dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć). Kolejnym obowiązkiem organów jest udostępnienie Rzecznikowi akt i dokumentów spraw zakończonych, z wyjątkiem informacji niejawnych oraz postępowań prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i Prezesa UOKiK-u.

Do Rzecznika MŚP możliwe jest występowanie przez przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców o pomoc, przystąpienie do postępowań lub z odpowiednimi wnioskami.

Wsparcie administracyjne i merytoryczne w wykonywaniu zadań Rzecznika zapewnia Biuro Rzecznika MŚP. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną czy finansową działalności Rzecznika oraz wspomaga Rzecznika przy merytorycznym badaniu spraw.

Siedziba Biura Rzecznika to:
Plac 3 Krzyży 3/5
55-507 Warszawa