Zabrze przestrzenią rozwoju

Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

23.08.2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Termin naboru wniosków: od 10 września 2018 r. do 14 września 2018 r.
Kwota dotacji: do 22 500,00zł.
Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilości punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobligowana będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Dotacje na podjęcie działalności będą realizowane w ramach trzech źródeł finansowania:
I. projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (III), projekt pozakonkursowy, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1
*przewidywana ilość dotacji dla 23 osób.
II. projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (III), projekt pozakonkursowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2
*przewidywana ilość dotacji dla 3 osób.
III. Rezerwa Ministra: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus
*przewidywana ilość dotacji dla 2 osób.

Osoby, które chcą skorzystać z jednorazowych środków na otwarcie działalności gospodarczej muszą spełnić poniższe wymogi wynikające z realizacji poszczególnych programów.
Grupa docelowa POWER
Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
• nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Grupa docelowa RPO
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa w ramach Rezerwy Ministra

Grupę docelową stanowią wszystkie osoby bezrobotne, które nie kwalifikują się do powyższych programów.

Miejsce składania kompletnych wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.
Dokumenty do pobrania na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Formy wsparcia" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.