Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

26.04.2018

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w terminie: od 04 czerwca 2018 r. do 08 czerwca 2018 r.
Termin naboru wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 08 czerwca 2018 r.
Kwota refundacji: 22 500,00zł.

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych będą finansowane:
I. z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2, projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu.
II. z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1. projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze.

Grupa docelowa RPO
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa POWER

Grupę docelową stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.
Osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
• nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Miejsce składania kompletnych wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców/Wsparcie tworzenia miejsc pracy/" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.