Konstytucja biznesu

19.02.2018

1.Na posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2018 r. uchwalono pakiet pięciu ustaw wprowadzających tzw. konstytucję biznesu. Obecnie ustawy są procedowane przed Senatem. Zmiany w prawie mają wejść z dniem 1 marca 2018 r. Te ustawy to:
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Najważniejsze zmiany zostaną w skrócie omówione w kolejnych artykułach.
Źródło: sejm.gov.pl

 2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej zawiera zmiany w przepisach kilkudziesięciu ustaw.
Większość zmian ma związek z regulacjami wynikającymi z nowych ustaw. Z istotniejszych podać trzeba, że w kodeksie cywilnym rozszerzeniu ulegnie instytucja prokury, umożliwiając udzielenie takiego szerokiego pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorców osobom prowadzącym działalność gospodarczą wpisanym do CEIDG.
Z mocy omawianego aktu uchyla się ustawy: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa określa też datę wejścia w życie nowych przepisów i określa ją z niewielkimi wyjątkami na 1 marca 2018 r.

3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma określać zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o CEIDG to tutaj nowe przepisy nie wprowadzają zbyt wiele zmian. Jedną z ciekawszych jest zapis umożliwiający CEIDG przesyłanie określonych informacji zawartych we wpisie przedsiębiorcy na wskazany przez niego w danych kontaktowych numer telefonu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej.
Ustawa wprowadza zupełnie nową instytucję – Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Punkt ten co do zasady prowadzony w formie elektronicznej (system teleinformatyczny), ma informować, w jaki sposób zrealizować poszczególne sprawy urzędowe oraz umożliwić załatwienie niektórych z nich – np. uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu.

4. Zupełnie nowa ustawa: Prawo przedsiębiorców ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Nowa ustawa tak jak poprzednia zawiera definicję działalności gospodarczej. Jej brzmienie nie uległo istotnej zmianie. Wg nowej ustawy: Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Istotnym novum jest wyraźne rozróżnienie działalności o bardzo niskich przychodach i wskazanie wprost, że: Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r.), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Tym samym ustawodawca rozstrzygnął bardzo ważny praktyczny problem. Wiele osób wykonując sezonowo drobną działalność często zastanawiało się od kiedy ich działalność to już działalność gospodarcza, a do jakiego momentu nią jeszcze nie jest. Od marca (jeśli ustawa zdąży przejść procedurę ustawodawczą i wejdzie w życie) osoby, które nie zarobią więcej niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu nie muszą rejestrować działalności gospodarczej. Jeśli zaś ją zarejestrują – staną się przedsiębiorcami.

5. Z Prawa przedsiębiorców mają wynikać ogólne zasady:
• Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń (Art. 8.: Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.).
• Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy (Art. 10.: Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.
• Przyjazna interpretacja przepisów
Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Na jego korzyść ma być również interpretowany stan faktyczny (Art. 10 ust. 2.: Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy. Art. 11. ust. 1.: Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.).
• Zasada proporcjonalności
Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

6. Ulga na start
Zgodnie z nowym Prawem przedsiębiorców nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

7. Zawieszenie działalności
Nowa ustawa rozróżnia zawieszenie działalności przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez podmioty zarejestrowane w KRS.
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.